search
Sök
menu
Meny
Sök

Samråd, Detaljplan för verksamheter på Hedenstorp 1:4 m.fl., Hedenstorp Skogslund, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för industri-, verksamhets-, kontors- och besöksändamål samt tillhörande tekniska anläggningar som till exempel transformatorstationer och dagvattendammar.

Förslag till detaljplan för verksamheter på Hedenstorp 1:4 m.fl. är nu ute på samråd. Det aktuella detaljplaneområdet gränsar till Hedenstorps industriområde som i dagsläget består av Hedenstorp Norra, Hedenstorp Södra samt Hedenstorp Östra som nyligen fått laga kraft. Aktuell etapp heter Hedenstorp Skogslund. Syftet med planförslaget är att planlägga mark för industri-, verksamhets-, kontors- och besöksändamål samt tillhörande tekniska anläggningar som till exempel transformatorstationer och dagvattendammar.

Förslaget till detaljplan avviker inte från översiktsplanen.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 3 november – 21 december 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 21 december 2021. Ange diarienummer 2020:348 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Publicerad: