Samråd - Miljöbalksärende Masmästardammen och Magnussonnadammen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden inbjuder allmänheten och andra intressenter till ett samrådsmöte 7 april inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till en miljöanpassning och avveckling av dammanläggningarna Masmästardammen och Magnussonnadammen i Tabergsån.

De planerade åtgärderna är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken och ett öppet samrådsmöte kommer därför att hållas.

Jönköpings kommun har sedan 1990-talet bedrivit ett arbete med restaurering av Tabergsån och andra Vätterbäckar. Genom åren har flera vandringshinder i Tabergsån åtgärdats. I dagsläget kan Vätternöringen vandra till utkanten av Norrahammar. Syftet med nuvarande projekt är att möjliggöra fiskvandring förbi Masmästardammen och Magnussonnadammen, för att tillgängliggöra historiska lek- och uppväxtområden för Vätternöringen. Jönköpings kommun är ägare vid dammarna och har ett juridiskt ansvar och krav att miljöanpassa dammarna till rådande miljölagstiftning. Att bibehålla dammarna är även förknippat med åtgärder och kostnader kopplat till dammsäkerhet, komplicerad miljöanpassning och framtida underhållsåtgärder.

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan

Samrådsmöte 7 april

Tid och plats: 7 april 2022, klockan 18.00 – 20.00 i Folkets Hus Norrahammar,
Egnahemsvägen 4, 562 22 Norrahammar. 

Anmälan: anmäl er senast den 31 mars till Måns Samuelsson, Tfn 036-10 54 55 mans.samuelsson@jonkoping.se eller till Per Sjöstrand, Tfn 070-628 01 25 per@fiskeribiologi.se

Synpunkter

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter, går det att att skicka dem per post till: Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping, Att. Måns Samuelsson diarienummer 2014-3359, eller via e-post till miljo@jonkoping.se ange diarienummer 2014-3359.
Synpunkter kan lämnas skriftligen senast den 6 maj 2022.

Publicerad: