Stadsarkiv

Här kan du läsa mer om Jönköpings stadsarkiv som förvarar närmare 6 000 hyllmeter arkivhandlingar som belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet.

bokryggar.

Kommunala arkiv är en del av det nationella kulturarvet. De ska bevaras och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar tillgodoses. Arkiven ska även främja behovet av information för rättsskipning, förvaltning och forskning.

Arkivverksamheten i Jönköpings kommun styrs av arkivlagen och ett kommunalt arkivreglemente. Enligt dessa har Jönköpings stadsarkiv tre stora verksamhetsområden:

  • Forskarservice. Består av att vägleda och tillhandahålla material till forskare, studenter och övrig allmänhet. I detta arbete ingår också att ta emot studiebesök och att informera om arkivbestånden.
  • Arkiv och magasin. Omfattar förvaring och vård av arkiv. Dessutom ska arkivförteckningar och register upprättas för att arkivens innehåll så tillgängligt som möjligt.
  • Arkivtillsyn. Bedrivs genom besök och andra kontakter med myndigheter och bolag i kommunal regi. Stadsarkivet ger vägledning och råd om arkivbildning, förteckningsarbete, gallring och förvaring.

Mer information finns på Stadsarkivets egen webbplats, se länk nedan.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Jönköpings stadsarkiv
Jönköpings kommun
Stadsarkivet
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 20

Utlämnande
av allmän handling

Lise-Lott Fredriksson,
1:e arkivarie
Tfn 036-10 59 09

Besöksadress
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköping