search
Sök
menu
Meny
Sök

Dialog, delaktighet och påverkan

Här finns information om hur du kan få inblick i beslut. Du kan också lämna en synpunkt, överklaga ett beslut eller ta del av en allmän handling.

Här har vi samlat information om vad du som kommuninvånare behöver veta för att kunna påverka.

Kontakta kommunen

Har du en synpunkt eller ett önskemål som berör kommunens verksamheter? Eller vill du prata med någon som arbetar inom kommunen? Då kan Kontaktcenter hjälpa dig.

Kontaktcenter, tfn: 036-10 50 00, vardagar 8.00-17.00 (juni–augusti, 08.00–16.00).

Röststyrd växeltelefonist, tfn: 036–10 80 00

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Facebook: https://www.facebook.com/jonkopingskommun Länk till annan webbplats.

Trivs i JKPG: En app för dig som upptäckt något som behöver åtgärdas i vår utemiljö. Anmäl i appen och få återkoppling via sms eller e-post.

Ladda ner Trivs i JKPG via App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner Trivs i JKPG via Google Play Länk till annan webbplats.

Felanmälan: Du kan också göra en felanmälan direkt på vår hemsida via länken nedan.

Formulär för felanmälan

Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Storgatan 16, 553 15 Jönköping

Öppettider: vardagar 7.45–17.00 (juli 8.00–16.00)

Kontakta en politiker

Våra förtroendevalda är cirka 500 kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Klicka på länken nedan för att få information om vilka uppdrag de har samt hur du kan kontakta dem.

Sök förtroendevald politiker i Jönköpings kommun efter namn eller politiskt parti

Engagera dig politiskt

Lämna ett Jönköpingsförslag till kommunfullmäktige

Lämna ditt förslag digitalt

Du som är folkbokförd i Jönköpings kommun har rätt att lämna ett Jönköpingsförslag, som är en del av vårt arbete med att stärka den lokala demokratin. Ditt förslag publiceras i vår e-tjänsteplattform där alla kan läsa och stödja det.

Jönköpingsförslaget, som är ett annat namn för e-förslag eller e-petition, ersätter det vi tidigare kallat medborgarförslag.

Du kan också lämna in ditt förslag på någon av platserna i listan nedan. Vid inlämnandet behöver du legitimera dig och förslaget kommer hanteras på samma sätt som om du skickar in det via e-tjänsten. Hör av dig till Kontaktcenter på 036-10 50 00 om du har några frågor.

Såhär kan du också lämna ett förslag:

 • Rådhuset i Jönköping
 • Stadshuset i Huskvarna
 • Kontaktcenter, Juneporten i Jönköping
 • Alla kommunala bibliotek

Tack vare Jönköpingsförslaget kan alla, förtroendevalda politiker, tjänstepersoner och andra kommuninvånare, se vad som engagerar dig. Det är ett bra sätt för oss att få veta hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete.

Lämna ditt förslag direkt i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Läs mer om Jönköpingsförslaget

Se kallelser och protokoll

Klicka på länken nedan för att hitta kallelser och protokoll från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna.

Kallelser och protokoll

Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige i Jönköping har 81 ledamöter och beslutar bland annat om kommunens budget och ekonomiska långtidsplaner, utser ledamöter i kommunala nämnder och fastslår de politiska målen för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista torsdagen i varje månad klockan 9.00 i Erik Dahlbergs­gymnasiets aula. Sammanträdena är offentliga och direktsänds i närradion Vättervåg 98,5 MHz samt i Lokal-TV. Du kan också följa sammanträdet i direktsändning på webben via länken nedan.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträde i livesändning samt tidigare möten Länk till annan webbplats.

Kallelser, protokoll och handlingar från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Överklaga ett politiskt beslut

Om du anser att ett beslut är felaktigt som kommunfullmäktige eller en kommunal nämnd har fattat kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten kan antingen ge dig rätt och upphäva beslutet eller avslå ditt överklagande. Rätten får inte ta ställning till hur lämpligt beslutet är utan bara om det är lagligt. Vissa bestämda grunder måste uppfyllas för att överklagandet ska bifallas.

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande kan du klaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

För att ett beslut ska upphävas krävs någon av följande omständigheter:

 • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
 • Beslutet hänför sig till något som inte är en kommunal angelägenhet
 • Kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter
 • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Sveriges Domstolar: Överklaga ett beslut hos förvaltningsrätten Länk till annan webbplats.

Så tar du del av en allmän handling

Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Om materialet sedan färdigställs, beslutas eller skickas till någon utanför myndigheten blir det en allmän handling.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du som medborgare rätt att läsa dem.

För att ta del av allmänna handlingar, hör av dig till:

E-post: Kommunstyrelsens diarie

Kontaktcenter: 036-10 50 00

Besöksadress, kommunstyrelsens diarie: Rådhusparken 1, 553 16 Jönköping. Öppet kl 8-16. Lunchstängt kl 12-13.

Allmänna offentliga handlingar

Sekretessbelagda handlingar, sekretesslagen

Sekretessbelagda handlingar brukar i dagligt tal kallas för hemliga handlingar. Syftet med sekretess kan vara olika. Oftast rör det sig om att skydda enskilda personers integritet, exempelvis uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

I sekretesslagen anges det vilken sorts uppgifter som ska sekretessbeläggas. Kommunen avgör utifrån lagens bestämmelser vilka handlingar som skall sekretessbeläggas.

Detta innebär till exempel att om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet, blir det sekretessbelagt endast om lagen medger det.

Svensk författningssamling: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Länk till annan webbplats.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag kan sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen när det gäller exempelvis förslag på detaljplaner. För att se detaljplaner som är ute på samråd just nu, klicka på länken nedan.

Detaljplaner ute på samråd

Medborgardialog

Dialog med dig som medborgare på kommunens initiativ görs i syfte att skapa delaktighet och ge möjlighet till inflytande. Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på.

Exempel på medborgardialoger som vi haft är Medborgardialog Rosenlundsbadet 2025, där allmänheten via enkäter och samtal fick möjlighet att tycka till om ett framtida Rosenlundsbad. Ett annat exempel var medborgardialogen för Magnus Ladulås plats där kommunen ville samla in tankar inför ombyggnationen.

När medborgardialogerna slutförts skickas underlaget in till våra styrande politiker. De får då en bredare bild av vad invånarna tycker inför ett beslut som ska fattas.

På kommunens webbplats publiceras information om aktuella medborgardialoger.

Samverkan med civilsamhället

Genom samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan vi tillsammans ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att möta gemensamma utmaningar. Läs mer om arbetet via länken nedan.

Samverkan med civilsamhället

Kommundelsutveckling

För att få en trygg och trivsam utemiljö kan representanter från föreningar, organisationer och institutioner vara med och utveckla den kommundel där de bor eller är verksamma i.

Syftet med verksamheten kommundels- och stadsdelsutveckling är att:

 • Öka delaktighet och ansvarstagande för de som bor och verkar i kommundelar och stadsdelar
 • Stärka kommundelens/stadsdelens identitet och framtidstro
 • Skapa trivsammare fysiska miljöer
 • Samordna och utöka information, marknadsföring och attraktionskraft

Läs mer om utvecklingsarbetet i de olika kommundelarna via länken nedan.

Kommundelsutveckling

Tipsa om misstänkta oegentligheter i kommunens verksamheter

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv. Via länken nedan kan du skicka in ditt tips.

Whistleblower, tips om misstänkta oegentligheter

KONTAKT