Autogiro för att betala räkningar

Här hittar du information om autogiro som gör det enkelt för dig att betala dina räkningar.

Med autogiro betalas dina räkningar tryggt och säkert helt automatiskt på förfallodagen, under förutsättning att det finns täckning på ditt konto. 

Fakturan skickas till dig som vanligt, men det framgår att beloppet dras via autogiro. Du behöver bara se till att det finns pengar på kontot.

Anmälan om autogiro

Du anmäler att du vill ha autogiro antingen via din internetbank eller genom att fylla i blanketten nedan. Blanketten går också att beställa genom att kontakta kundfordringsenheten på stadskontoret. Autogiro kostar inget extra.

Blanketten kan fyllas i direkt på skärmen och skrivas ut. Efter underskrift skickas ansökan till:

Jönköpings kommun
Stadskontoret
Kundfordringsenheten
551 89 Jönköping

Du kan även hämta blanketten på Kontaktcenter i Juneporten.

Bankgironummer för autogirobetalningar:

  • 727-5811 El, nät, fjärrvärme, stadsnät från Jönköping Energi
  • 5034-0421 Vatten och avlopp från Jönköpings kommun
  • 5233-2475 June Avfall & Miljö AB
  • 5921-0948 Övriga fordringar från Jönköpings kommun

Villkor

Medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av kommunen för överföring till denne. Jag ska senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att betalningarna får belastas mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Insättning

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan betalningsmottagaren och dennes bank - överföringen göras senare inom en vecka.

Besked om kommande betalningar

För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet – som kan avse flera förfallodagar – ska innehålla uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet kan ges via s.k. samfaktura och då får kontots adress användas för meddelandet. (Information om s.k. samfaktura kan fås från banken).

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren

Om jag inte medger ett uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Stopp av medgivande

Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast två bankdagar före förfallodagen. Detta ska göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör berört medgivande att gälla.

Återkallelse av medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro

Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt

Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid varje tid allmänt tillämpar.

Hur säger jag upp mitt autogiro?

Tjänsten autogiro gäller tills vidare. Vill du avsluta ditt autogiro måste du kontakta din bank eller kundfordringsenheten.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kundfordringsenheten
Telefon 036-10 60 50

Telefontid helgfria vardagar
kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00

juni, juli augusti
kl. 10.00–12.00 och 13.00–15.00

Du når oss via e-post på
kund@jonkoping.se