Hållbar utveckling – Agenda 2030

Ikoner och text om de 17 globala målen. Tillgänglighetsanpassad pdf finns under rubriken Länkar.

Här finns information om Agenda 2030 och de globala målen, ett samlat grepp för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och utveckling världen över.

Syftet är att skapa förutsättningar för ekosystem i balans, lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Målen handlar om att hålla vår påverkan på naturen inom planetens gränser. De handlar också om att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa – på global och lokal nivå.

Kommuner arbetar för att uppnå agendans mål

Agenda 2030 består av 17 globala mål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, social och miljömässig– är jämlika. Till de 17 målen kopplas 169 delmål vars syfte är att konkretisera målen.

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen. Agendan är både en global agenda och en lokal agenda. Det innebär att också kommunerna på lokal nivå ska arbeta för att agendans mål uppnås för den enskilda individen.

Agenda 2030 i Jönköpings kommun

Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030. I en kommun påverkar vi utvecklingen i nästan allt vi gör. Därför är det viktigt att arbeta medvetet med hållbarhet.

Arbetet med Agenda 2030 i Jönköpings kommun genomförs på olika sätt. Till exempel följs de globala målen upp i styrdokument och beslut. Kommunen arbetar också för att uppfylla mänskliga rättigheter och miljömål och utbildar och informerar om Agenda 2030.

Program för hållbarhet i Jönköpings kommun

Program för hållbarhet utgår från de 17 målen i Agenda 2030 och innehåller förutom information om målen, skrivningar som anger hur Jönköpings kommun ska arbeta för att nå målen. Det strategiska arbetet kring funktionsrätt, miljö, klimat, jämställdhet, barnrätt, integration och annat arbete som handlar om hållbarhet inryms i programmet.

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är en del av nämnders och bolagsstyrelsers grunduppdrag och ska därför vara en utgångspunkt i allt arbete inom kommunkoncernen.

Program för hållbarhet i Jönköpings kommun Pdf, 3.7 MB.

Varje år görs en uppföljning av hållbarhetsarbetet som presenteras i kommunens hållbarhetsbokslut.

Hållbarhetsbokslut 2022 Pdf, 2.2 MB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00