Våra Delmos-projekt

Här finns information om våra integrationsprojekt inom Delmos, delegationen mot segregation.

Delmos delar ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk segregation.

Varför har vi Delmos-projekt i Jönköpings kommun?

Regeringen har identifierat 32 kommuner, däribland Jönköping, där man sett speciella behov av att minska och motverka segregation. Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön).

Delmos-projekten utgör det arbete som kommunen nu bedriver för att analysera behoven och för att göra insatser mot segregationen. Det görs med hjälp av riktade anslag, pengar som kommunen har fått för just detta syfte.

Hur mycket har Jönköpings kommun fått i statsbidrag från Delmos?

2018 inrättades Delmos som en myndighet av regeringen. Samma år beslutades att Jönköpings kommun skulle tilldelas 12,8 miljoner kronor årligen under en treårsperiod. Alltså totalt 38,4 miljoner kronor för att på olika sätt arbeta mot segregation.


Läs om våra olika Delmos-projekt nedan:

Digital inkludering

Att köpa en bussbiljett i en app eller att logga in på 1177 kan vara en stor utmaning för en äldre person. Kommunen och ABF samverkar i projektet där nyanlända gymnasieelever hjälper äldre som hamnat i utanförskap på grund av digitaliseringen. När de äldre får lära sig mer om hur den digitala världen praktiskt fungerar får också de yngre nyanlända möjlighet att lära sig mer om det svenska språket och den svenska kulturen från de äldre. En annan fördel är att ungdomarna har detta uppdrag som feriepraktik eller sommarjobb vilket de kan visa upp på sitt CV.

Den ursprungliga tanken var att målgrupperna skulle träffas fysiskt, men på grund av pandemin sattes planerna på paus. Istället har ungdomarna producerat utbildningsmaterial och använt videosamtal för att kunna hjälpa de äldre.

Projektledare: Sofia Romedahl, arbetsmarknadsavdelningen, 036-10 53 34.

Facebook: Digital inkludering i Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Egenkraft

Många med egenförsörjning i kommunens prioriterade områden arbetar i branscher som är speciellt utsatta i Coronakrisens spår. Målsättningen med projektet är därför att med tidiga insatser motverka de sociala risker som minskad egenförsörjning innebär och att jobba för att kommunens kostnader för försörjningsstöd inte ökar.

Detta ska göras genom att inrätta en insatsgrupp för arbete och kompetensförsörjning som fysiskt befinner sig i våra prioriterade områden. På det sättet kan man göra information om arbetstillfällen och möjligheter för yrkesutbildning mer tillgänglig för personerna som bor och rör sig där. Dessutom vill projektgruppen kunna kartlägga och matcha arbetskompetens i de prioriterade områdena mot kompetensbehovet som finns inom näringsliv och offentlig sektor.

Projektet har även som ambition att vara ett nav för insatser för social sammanhållning i dessa områden.

Projektledare: Hatun Ün, arbetsmarknadsavdelningen, hatun.un@jonkoping.se, 036-10 73 40

EST – Effektiv samordning för trygghet

Arbetsmetoden EST – Effektiv samordning för trygghet – är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Genom en effektiv samordning mellan kommun, polis och fastighetsägare identifieras problem som finns eller är på väg att uppstå. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser.

Projektets mål är att implementera arbetsmetodiken EST. Kommunen, polisen och Vätterhem kommer samverka tillsammans i ett av kommunens prioriterade områden. Genom att ta fram gemensamma lägesbilder identifieras problem och därigenom möjliggörs orsaksanalyser för åtgärder på kort och lång sikt. Det långsiktiga målet är att skapa ett tryggt samhälle för alla.

Projektledare: Angelica Stigsson, räddningstjänsten, angelica.stigsson@jonkoping.se

Förebyggande arbete för att minska skuldsättning och hemlöshet

Socialförvaltningen ska driva projektet vars målsättning är att minska antalet vräkningar och hjälpa människor ur skuldsättning. Gemensamt för skuldproblematik är att ju tidigare den som har problem med sin ekonomi tar kontakt och söker hjälp, desto lättare är det att hitta lösningar. Projektet ska därför fokusera på tidiga insatser och utåtriktat arbete för att erbjuda hjälp och stöd där det behövs – när det behövs. Genom en ökad satsning på utbildning, hembesök och annat utåtriktat arbete ska de grupper som av olika skäl inte kan ta till sig information via skrift, få kännedom om kommunens budget- och skuldrådgivning och kunskap om privatekonomi så att de inte hamnar i skuld.

Kontakt:

Monica Selin, budget- och skuldrådgivare, monica.selin@jonkoping.se

Carin Landberg, budget- och skuldrådgivare, carin.landberg@jonkoping.se

Johan Malmström, hyresskuldsrådgivare, johan.malmstrom@jonkoping.se

Hälsoprojekt etablering (HPE)

Projektet riktar sig till vuxna nyanlända personer som av ohälsoskäl riskerar att få svårt att fullfölja arbetsförmedlingens etableringsprogram. Målsättningen är att fånga upp personerna så tidigt som möjligt för att i nästa steg öka möjligheterna till självförsörjning och därmed undvika långvarigt försörjningsstöd. Hälsoprojektet är ett samarbete mellan arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun (AMA), arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. HPE-teamets uppdrag består bland annat av att initialt göra en fördjupad kartläggning av den nyanländes hälso- och livssituation. Därefter görs en planering som inkluderar flera insatser kopplat till hälsa. Det kan till exempel bli aktuellt med att påbörja och följa upp vårdkontakter, starta utredning via arbetsförmedlingen, ansöka om stödinsatser inom socialtjänsten, göra en arbetsprövning inom arbetsmarknadsavdelningen eller prövningar hos andra lågtröskelaktörer via arbetsförmedlingen.
Ett tätt samarbete sker även mellan HPE-teamet och SFI-verksamheterna samt med arbetsledare i verksamheten ”Introduktion till svensk arbetsmarknad” AMA, där den nyanlände gör sin första praktik. Detta för att identifiera de nyanlända som har behov av stöd från HPE så tidigt som möjligt i etableringsprocessen

Kontakt:

Karima Wannous Alm, arbetskonsulent, karima.wannous-alm@jonkoping.se

Carina Swart, samordnare, carina.swart@jonkoping.se

Eva Norrby, utvecklingsledare, eva.norrby1@jonkoping.se

Hälsoguider

Våra välfärdsindikatorer visar att ohälsotalen är högre hos utrikesfödda än i övriga befolkningen. Målet med projektet är att öka folkhälsan i våra fyra prioriteringsområden i Jönköpings kommun. Därför utbildas 50 hälsoguider som själva bor, lever eller verkar i prioriterade områden och har ett stort kontaktnät där. Dessa hälsoguider arbetar frivilligt för att hjälpa, stötta och utbilda om folkhälsa och ska verka som kulturella och språkliga brobyggare. Det finns en spridning i ålder, kön, språk, religion och hemländer, för att fler personer ska kunna få hjälp av hälsoguiderna.

Projektet finansieras till 50 procent av statsbidrag från Delmos och 50 procent av Region Jönköpings län.

Projektledare: Ann Kristin Moeller, Region Jönköpings län, ann.moeller@rjl.se

Lovaktiviteter för barn och unga i de prioriterade områdena

Under tre års tid har statliga medel utgått till kommunen för att erbjuda barn och unga kostnadsfria lovaktiviteter, vilket resulterat i en stor mängd upplevelser för personer som kanske annars aldrig fått uppleva Marstrand, utöva konst, prova på cirkus eller delta i idrottsturneringar. Områdesgrupperna i de prioriterade områdena ser ett samband mellan öppna aktiviteter och lugnare skollov. Därför vill kommunen fortsätta att öka möjligheterna till aktiviteter för barn och unga i de prioriterade områdena under samtliga skollov.

Jämlik och utökad medborgarservice

Det ska vara enkelt att nå och prata med oss. Målet är att alla ska kunna få den hjälp de behöver, utan att behöva ha kunskap om kommunens organisation. Därför behöver vi vara mer närvarande i de områden som har mindre kännedom om kommunen. Våra prioriterade områden är Råslätt, Österängen, Huskvarna söder och Öxnehaga.

Projektet har bland annat mynnat ut i att kommunen, med hjälp av flerspråkig personal från olika kommunala förvaltningar, besökt de prioriterade områdena för att informera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin.

Projektledare: Sahar Kouj, kontaktcenter, sahar.kouj@jonkoping.se

Makerspace

Makerspace – en kreativ mötesplats – är en satsning mellan Jönköpings
kommun, den ideella föreningen Makers Jönköping och den ekonomiska föreningen Allservice
Industri, All:in. Mötesplatsen finns i natur- och kulturhuset Kvarteret Ödlan intill Munksjön där lokalerna har möblerats för olika sorters tekniker. Exempelvis med symaskiner, 3D-printer, datorer, elektronik och svets- och snickeriredskap. Makerspace är en kreativ mötesplats där skapandet står i centrum och där det finns möjlighet för alla att träffas genom gemensamma intressen, att lära sig nya saker, praktisera svenska och utöka sitt kontaktnät.

Projektledare: Susann Lothian, Makerspace, 0732-74 25 11.

Läs mer om projektet via länken nedan.

Kvarteret Ödlan, verksamheter Länk till annan webbplats.

Uppdaterad 20-11-20: De ekonomiska medlen från Delmos har stöttat projektet under ett års tid, och verksamheten fortsätter med hjälp av annan finansiering.

Medborgardriven satsning på utveckling av Smedbyparken

Som projektnamnet antyder ska miljön kring Smedbyparken i Huskvarna söder rustas upp, och det ska göras tillsammans. Boende i området, organisationer, föreningar och olika förvaltningar i kommunen arbetar gemensamt för att rusta upp parkens miljö samt den intilliggande slottsträdgården och Huskvarnaån. I upprustningen, som ska vara klar kring årsskiftet till 2021, ingår bland annat en spång vid vattnet, ett utomhustak på 80 kvadratmeter och en 500 meter lång hinderbana som tagits fram med hjälp av skolelever.

Planen är sedan att kommunen och närboende tillsammans ska vårda och vidareutveckla området.

Ansvariga: Johan Arvidsson, Origo resurs, 0707-30 49 24, Lisa Bergström, friluftsstrateg i Jönköpings kommun, lisa.bergstrom2@jonkoping.se, 036-10 69 28

Nyanlända föräldrars delaktighet i skola och föreningsliv

Att ha en god samverkan mellan skolan och nyanlända vårdnadshavare har enligt forskningsmaterial visat sig vara betydelsefullt för nyanlända elevers framgång i skolan. Dialog med nyanländas vårdnadshavare är därför ett viktigt utvecklingsmål för kommunen. Projektet strävar efter att förändra föräldramöten, från informationsförmedling till dialog, och få vårdnadshavare att känna sig mer delaktiga under utvecklingssamtalen. Speciella samlingar ska anordnas för vårdnadshavare där kunskap, studieteknik, disciplin och läxor diskuteras. Man vill också hitta sätt som ökar föreningsengagemanget bland utrikes födda föräldrar eftersom föreningsliv är en väg in i inkludering.

Projektet är ett samarbete mellan områdesgrupperna i våra prioriterade områden, Kultur- och fritidsförvaltningen, Smålandsidrotten och familjecentralerna.

Stärkt civilsamhälle

Ett projekt med fokus på att stärka civilsamhället och i synnerhet föreningslivet i de prioriterade områdena Råslätt, Österängen, Huskvarna söder och Öxnehaga. Ett starkt föreningsliv främjar social sammanhållning och därmed integrationen. Projektet, som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen och Smålandsidrotten, syftar till att stärka befintliga föreningar med stöd och utveckling och att bygga upp strukturer med hjälp av ideella krafter. Andra målsättningar är att attrahera fler ledare och att fler föreningar och sektioner ska startas upp.

Projektledare: Caroline Fronér, föreningsutvecklare i Jönköpings kommun, caroline.froner@jonkoping.se, 036-10 21 13

Projekttid: 2019–11–01 till 2023–05–31.

Sysselsättningsenhet i Jönköpings kommun

Projektet ska bidra till sysselsättning för personer med försörjningsstöd som i dagsläget inte fångas upp av försörjningsstödet och kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA. Verksamheten ska klargöra individuell förmåga och ställa krav på personens aktiva deltagande i aktiviteter och kompetenshöjande insatser.

Beroende på individens förmåga kan hen sedan gå vidare till AMA:s ordinarie verksamhet med arbetsträning och aktiva arbetsmarknadsinsatser, eller gå vidare mot annan försörjning inom Försäkringskassan.

Utökade insatser för att förkorta nyanländas tid i utanförskap

Personer som är inskrivna i arbetsförmedlingens program Etablering och i jobb- och utvecklingsgarantin, JOB, ska erbjudas individ- och gruppinsatser för att snabba på etableringen på arbetsmarknaden. Att i ett tidigt skede få individuell vägledning, kompetenskartläggning, coaching och matchning mot arbete är avgörande för en snabb etablering. Därför tillsätts utökade personalresurser på kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA, för att erbjuda dessa stödinsatser. Personer som är inskrivna i JOB ska kunna anmälas till AMA via arbetsförmedlingen eller försörjningsstödet.