Text

Här finns information om hur Jönköpings kommun arbetar med milömålsarbete.

Jönköpings kommuns miljömålsarbete består av flera delar. Vi arbetar i en årlig process. Miljömål och dess resultat visas i Hållbarometern.

Hållbarometern består av följande delar:

 • Lokala miljömål och nyckeltal
 • Nationella miljökvalitetsmål
 • Globala hållbarhetsmål
 • Byggbarometern

Hållbarometern innehåller en redovisning av de senaste fem årens arbete med miljömål. Nyckeltalen i många fall ger en bild över längre tidsperioder. "Program för hållbar utveckling – miljö" och "Hur mår Jönköping?" redovisas uppdelat i följande gemensamma områden. Nedan ges även exempel på arbete som bedrivs inom respektive område.

Vår livsmiljö

 • restaurera och bevara vatten och natur
 • förbättra luftkvaliteten i centrum
 • skapa en giftfri miljö

Boende och stadsutveckling

 • skapa attraktivare kollektivtrafik
 • främja gång- och cykeltrafik
 • bygga på ett hållbart sätt
 • förbättra hantering av dagvatten och avloppsvatten.

Energi och transporter

 • använda förnybara fordonsbränslen
 • energieffektivisera
 • producera el och biogas lokalt.

Produktion och konsumtion

 • minska avfallsmängden och öka återvinningen
 • ställa miljökrav vid upphandlingar
 • använda mer ekologiska råvaror i kommunala kök.