search
Sök
menu
Meny
Sök

Servicegarantier, tekniska kontoret

3-delad bild. Vättervatten-rosor-sophämtning

Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service.

Syftet med servicegarantier är att förtydliga innehållet i kommunens tjänster och service gentemot dess invånare. Vidare syftar servicegarantin till att ange en viljeinriktning för den kommunala verksamheten. Därmed är servicegarantin ett vägledande dokument för den personal eller annan utförare som genomför kommunens åtaganden.

Servicegarantier, parkering

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av parkeringsverksamheten. Att kunna parkera tryggt och centralt är viktigt för en fungerande vardag.

Parkeringshus

Vårt löfte:
När du behöver abonnera på en plats i ett av våra parkeringshus lovar vi att lämna besked om detta inom en vecka. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid, men inte mer än två veckor.

Då vill vi att du:
skickar in din ifyllda ansökan via vårt webbformulär eller ringer till kommunens kontaktcenter.

Boendeparkering

Vårt löfte:
Om du som bor på Söder ansöker om boendeparkering i området lovar vi att lämna besked inom en vecka. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid, men inte mer än två veckor.

Då vill vi att du:
skickar in din ifyllda ansökan via vårt webbformulär eller ringer till kommunens kontaktcenter.

Överklaga Parkeringsböter

Vårt löfte:
Om du får en enligt din uppfattning fått en felaktig parkeringsbot så lovar vi att lämna besked om detta inom en vecka. Under semesterperioden kan det ta lite längre tid, men inte mer än två veckor.

Då vill vi att du:
ger oss en tydlig förklaring om vad du anser är fel.

Skrotbilar

Vårt Löfte:
Om du ser en skrotbil som står där den inte får stå, eller om den har stått länge på en gata, då lovar vi att transportera bort fordonet inom fyra veckor efter din påringning.

Då vill vi att du:
gör oss uppmärksamma på problemet genom att lämna adressuppgifter om skrotbilens placering till oss.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Servicegarantier, Park och skog

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av parkverksamheten. Vår kommun ska vara grön och inbjudande, med blommande parker.

Lekplatser - trygga

Vårt löfte:
För att ditt barn ska kunna komma till en trygg lekplats lovar vi att se till lekplatserna i Jönköpings stadspark, i Friaredalen och på Kålgården varje dag. Övriga lekplatser ser vi över en gång per vecka. Enkla åtgärder utför vi omgående.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Lekplatser - redskap

Vårt löfte:
För att ditt barn ska var tryggt med lekredskapen i lekparken lovar vi att kontrollera funktion och säkerhet minst en gång om året.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Parkskötsel - blommor

Vårt löfte:
För att du ska kunna njuta av din parkpromenad lovar vi att under juni, juli och augusti se till att det finns urnor med sommarblommor i Grännas, Huskvarnas och Jönköpings parker.

Då vill vi att du:
är rädd om urnor och planteringar.

Parkskötsel - häckar o buskar

Vårt Löfte:
De häckar och buskar vi planterat i parkerna lovar vi att klippa och forma en gång varje år.

Då vill vi att du:
Undviker onödig nedskräpning och skadegörelse när du nyttjar parkerna.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Servicegarantier, gator

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av gatuverksamheten. Tekniska kontoret ser till att gator, cykel- och gångvägar fungerar året om.

Vinterväghållning 1

Vårt löfte:
När det faller så mycket snö på din bostadsgata att den överskrider de tio cm
som är vår startgräns då lovar vi att påbörja snöröjning och färdigställa den inom 24 timmar.

Då vill vi att du:
lovar att inte lägga snö från din fastighet på kommunal mark.

Vinterväghållning 2

Vårt löfte:
Om det blir väldigt halt på körbanor och gång- och cykelvägar så lovar vi att vara klara med halkbekämpning (ha sandat) inom tre dagar efter snöröjning.

Då vill vi att du:
lovar att inte lägga snö från din fastighet på kommunal mark.

Sandupptagning

Vårt löfte:
När snön smälter bort och det blir torrt på gatorna lovar vi att sopa alla kommunala, hårdgjorda ytor, även gångbanor som använts som snöupplag och ta bort sand från närliggande grönytor. Allt ska vara klart 15/5.

Då vill vi att du:
i den mån du kan, sopar ner grusmaterial från garageuppfarten och gångbanan på gatan.

Barmarksrenhållning 1

Vårt Löfte:
Om du behöver göra dig av med skräp eller hundbajs när du är för långt ifrån ditt hem för att slänga det där så lovar vi tömma papperskorgar och hundlatriner en gång per vecka, att rengöra dem vid behov samt att städa en yta av ca 50 kvadratmeter runt korgar och latriner.

Då vill vi att du:
använder papperskorgar och hundlatriner.

Barmarksrenhållning 1

Vårt Löfte:
När någon har slängt glas eller krossat glas på allmän plats lovar vi att sopa upp glaskrosset så snart vi fått veta var det finns.

Då vill vi att du:
lovar att inte krossa glas och att meddela oss var det finns krossat glas.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Servicegarantier, vatten och avlopp

Servicegarantin är ett löfte om kvaliteten på den service som du kan förvänta dig av vatten och avloppsverksamheten. Tekniska kontoret ser till att du har tillgång till friskt gott vatten året om.

Vattenavbrott

Vårt löfte:
Om ett oplanerat avbrott i kommunens vattenleverans skulle uppstå lovar vi att inom fem timmar efter att vi fått kännedom om avbrottet, ska den som drabbats ha tillgång till nödvatten på något sätt.

Då vill vi att du:
lovar att rapportera in felet till oss.

Missfärgning

Vårt löfte:
Om dricksvattnet är missfärgat och felet bedöms bero på den kommunala anläggningen lovar vi att inom fem timmar efter att vi fått kännedom om problemet, kommer det kommunala ledningsnätet att spolas rent.

Då vill vi att du:
lovar att rapportera in felet till oss.

Avloppsstopp

Vårt Löfte:
Om det blir stopp i en kommunal avloppsledning lovar vi att åtgärda felet inom fem timmar och utreda om ansvaret är kommunens.

Då vill vi att du:
lovar att rapportera in felet till oss.

VA-anslutning

Vårt Löfte:
När du vill veta vad det kostar för dig att ansluta till det kommunala VA-systemet lovar vi att inom tre arbetsdagar svara vad kostnaden är för att ansluta din fastighet till det allmänna VA-systemet.

Då vill vi att du:
skickar in ett komplett underlag i din förfrågan.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Servicegaranti, mark och exploatering

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i tekniska kontorets tjänster och service gentemot kommunens invånare. Mark- och exploateringsverksamheten administrerar tomtkön, säljer tomter och upplåter allmän platsmark och arrenden för olika ändamål.

Tomtkön

Vårt löfte:
När du står i tomtkön och skickar in en ansökan om att få köpa en annonserad tomt eller ett grupphus så lovar vi att inom en vecka efter ansökningstidens slut ge dig besked om ifall du får köpa eller ej.

Då vill vi att du:
snarast möjligt meddelar oss om du inte är intresserad av den tomt eller det grupphus du tilldelats.

Nyttjanderättsavtal

Vårt löfte:
När du har fått din tomt och tomten är byggklar och du vill ha ditt nyttjanderättsavtal.
Då lovar vi att inom två veckor från tilldelningsbeslutet överlämna det ettåriga nyttjanderättsavtalet.

Då vill vi att du:
skriver under avtalet och betalar in handpenningen inom tre veckor efter att du fått avtalet för underskrift.

Nyttja allmän platsmark

Vårt löfte:
Om du söker tillstånd för att nyttja allmän kommunal  platsmark lovar vi att till dig lämna ett godkännande eller eventuellt avslag inom en vecka efter att ansökan kommit in till kommunen.

Då vill vi att du:
lovar att följa de regler och bestämmelser som finns angivna i tillståndet.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

Kontakta Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.