Kommunala bolag

Här finns information om Jönköpings kommuns hel- och majoritetsägda bolag. De är samlade i en koncern med Jönköpings Rådhus AB som moderbolag.

Koncernen omfattar tio dotterbolag samt ett antal dotter­dotter­bolag.

Vem är ansvarig för de kommunägda bolagen?

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. Kommunfullmäktige fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten. Den utser samtliga styrelseledamöter och tar ställning till frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Moderbolaget i den kommunala bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen. Styrelsen i Jönköpings Rådhus AB utgörs av sju politiker. VD är stadsdirektören.

Sök förtroendevald politiker efter bolagsstyrelse, namn eller politiskt parti

Vem beslutar i kommunens bolag?

Styrelsen är ytterst ansvarig i respektive bolag. Styrelsen, som består av politiskt nominerade personer, utses av kommunfullmäktige. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ansvarig för den löpande förvaltningen är en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

Styrande för bolagens verksamhet är bland annat ägardirektiv, vilka fastställs vid ordinarie bolagsstämma. Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige.

Senast granskad/publicerad: