search
Sök
menu
Meny
Sök

Medborgarförslag till kommunfullmäktige

Du som bor i Jönköpings kommun har rätt att lämna medborgar­förslag till kommunfullmäktige. Denna rättighet är ett led i arbetet med att stärka den lokala demokratin.

Alla som är folkbokförda i Jönköpings kommun, alltså både barn och vuxna, har rätt att lämna in medborgarförslag. 

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Du kan lämna förslag i de flesta frågor som rör kommunens verksamhet. Ett medborgarförslag får inte strida mot lag eller författning. Förslaget får inte heller handla om myndighetsutövning mot enskild exempelvis beviljande av bygglov eller försörjningsstöd. I medborgarförslaget beskriver du en konkret åtgärd som du vill att kommunfullmäktige ska ta ställning till.

Varje förslag får bara behandla en fråga. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Alla förslag som kommit in till kommunen är allmänna handlingar och offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av ditt förslag.

Vad händer sedan?

Kommunfullmäktige kan överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I så fall underrättas den som lämnat in förslaget om vilken nämnd som i kommer att handlägga och besluta i ärendet.

I de fall kommunfullmäktige kommer att avgöra ärendet passerar förslaget flera instanser innan kommunfullmäktige kan fatta beslut. Stadskontoret och de kommunala nämnder som berörs utreder om förslaget kan genomföras. När medborgarförslaget är berett för behandling i kommunfullmäktige underrättas den som lämnat in förslaget. Härefter beslutar kommunfullmäktige om medborgarförslaget ska genomföras eller inte.

Om förslaget inte uppfyller kraven för medborgarförslag kontaktar stadskontoret den som lämnat in förslaget.

Hur gör man?

Förslaget ska vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Det ska också vara försett med folkbokföringsadress till den som gjort förslaget. I texten ska det tydligt framgå att det är ett medborgarförslag. Förslaget kan undertecknas av en eller flera invånare men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Vi vill öka delaktigheten för den enskilde kommunmedborgaren!

Så lämnar du ditt medborgarförslag

Du kan lämna ditt medborgarförslag på dessa sätt:

  • Posta det till Jönköpings kommun, Stadskontoret, 551 89 Jönköping.
  • Lämna in det i receptionen i Rådhuset, Jönköping
  • Scanna in ditt undertecknade förslag och mejla det till: kommunstyrelse@jonkoping.se

Kontakt

Kommunfullmäktige
stadskontoret
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00