Finansförvaltning, föreskrifter och rapport

Här finns information om att stadskontoret sköter finansförvaltningen för både kommunen och de kommunala bolagen.

Detta sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade finansföreskrifter.

Löpande in- och utbetalningar samordnas i ett för kommunen och bolagen gemensamt koncernkonto. Moderbolaget Jönköpings Rådhus AB bedriver internbanksverksamhet. Alla upplåning för dotterbolagen sker i Jönköpings Rådhus AB:s namn, med kommunal borgen som säkerhet.

Mer information om Jönköpings Rådhus AB finns på sidan om kommunens bolag (se länk längre ner på sidan).

Finansföreskrifter

Finansföreskrifterna anger övergripande regler för hur finansverksamheten i Jönköpings kommun och koncernen Jönköpings Rådhus AB, dvs i kommunkoncernen, ska bedrivas och rapporteras.

Det finansiella risktagandet fastställs i riktlinjerna för riskhantering. Med finansverksamhet avses skuld- och tillgångsförvaltning, likviditetsförvaltning, valutahantering samt borgen och garantier.

Finansrapport

En finansiell rapport avseende kommunen ska lämnas till kommunstyrelsen i anslutning till kommunens budgetuppföljningsrapporter.

Enligt finansföreskrifterna ska kommunens ledning få kontinuerlig information om finansförvaltningen. Dessutom ska rapportering ske i delårsrapport och årsredovisning.

Vad gäller koncernen Jönköpings Rådhus AB ska rapportering ske till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under verksamhetsåret, vartill kommer rapportering i koncernens delårsrapport och årsredovisning.

Kommunkoncernens totala finansiella verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen i kommunens delårsrapport och årsredovisning.

KONTAKT

Eva Nilenfjord
Finanschef
Finansavdelningen