search
Sök
menu
Meny

Barnbokslut

Varje år behandlar kommunfullmäktige vårt barnbokslut. Barnbokslutet ska ge en helhetsbild av hur kommunens barn och unga har det med barnkonventionens ögon.

Under 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om att Jönköpings kommun årligen ska ta fram ett barnbokslut. Syftet med barnbokslutet är att ge en helhetsbild kring barn och ungas situation i kommunen.

Arbetet är dels ett sätt att blicka tillbaka och dels ge förslag på utvecklingsområden framåt. Vi ser inte vårt barnbokslut som ett statiskt dokument, vi hoppas att det kommer fortsätta utvecklas och bli ett ännu bättre styrinstrument för att göra kommunen än bättre för barn och unga.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att barnbokslutet ska innehålla:

  • En sammanställning av avgörande indikatorer som visar hur barns levnadsvillkor i kommunen ser ut och hur de utvecklas över tid
  • En uppföljning och utvärdering av nämndernas tillämpning av Barnkonventionen i beslutsfattande
  • En uppföljning av nämndernas genomförda insatser som rör barn
  • En uppföljning av kommunens barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram och en redovisning av sådana insatser som effektuerats genom handlingsprogrammet
  • En analys och helhetsbedömning av sambanden mellan de olika nämndernas verksamheter under året utifrån ett barnrättsperspektiv och förslag till inriktning och prioriteringar inför kommande år.