Information till partier inför de Allmänna valen

Här kan du läsa mer om vilka bestämmelser som gäller i Jönköpings kommun för partiers utläggning och distribution av valsedlar.

Det är valnämnden, genom röstmottagarna, som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i val- och röstningslokalernas valsedelställ. Det är dock partierna som ansvarar för att distribuera namnvalsedlar till respektive röstningslokal. Valnämnden tillhandahåller också partivalsedlar för vissa partier samt blanka valsedlar i röstningslokaler.

Valnämndens ansvar avseende valsedlar i val- och röstningslokal

Valnämnden har enligt 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) ansvar för att distribuera partivalsedlar för vissa partier. Valnämnden ansvarar för att det alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) enligt nedan:

  • Jönköpings kommun distribuerar valsedlar som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Det vill säga partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i hela landet. Valnämnden distribuerar
    också partivalsedlar för de partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.
  • Övriga partier får lämna sina partivalsedlar till respektive vallokal från klockan 07.00-07.45 valdagens morgon samt fortlöpande under dagen. Till förtidsröstningsställe får partierna lämna valsedlar tidigast vid första tillfället när förtidsröstningsstället öppnar för röstmottagning och därefter fortlöpande under röstningsperioden.
  • Samtliga partier får lämna sina namnvalsedlar till respektive vallokal från klockan 07.00-07.45 valdagens morgon samt fortlöpande under dagen. Till förtidsröstningsställe får de lämna namnvalsedlar tidigast vid första tillfället när förtidsröstningsstället öppnar för röstmottagning och därefter fortlöpande under röstningsperioden.

Nya regler för placering av valsedlar i valsedelsställ

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden, dvs. röstmottagarna, som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen. Det innebär att partiföreträdare som kommer till vallokaler ska överlämna valsedlarna till röstmottagarna i vallokalen. Röstmottagarna kommer att placera ut sedlarna i valsedelställen och fylla på så länge ett lager finns.

För att ha rätt att få sina valsedlar utlagda i vallokalen måste partiet ha anmält att de deltar i valet.

Partiernas ansvar

Huvudansvaret för distributionen (utöver de partier för vilka valnämnden ansvarar för distribution av valsedlar enligt ovan) av parti- och namnvalsedlar åvilar partierna. Partierna ansvarar för att antalet överlämnade valsedlar är tillräckligt alt. att det överlämnas fler under röstningsperioden/valdagen. Valnämnden omfördelar inte valsedlar mellan olika lokaler/distrikt.

Valmyndigheten: Uppgifter om antal röstberättigade i olika distrikt Länk till annan webbplats.

Vallokaler på valdagen

Röstmottagarna i vallokalerna tar emot valsedlar under valdagen mellan kl. 07:00-07:45. Röstmottagarna ska, på förfrågan från partirepresentant under valdagen, informera om valsedlar för aktuellt parti finns i valsedelställ. Dock har partirepresentanter rätt att efter avstämning tillsammans med röstmottagare kontrollera att valsedlar finns, under förutsättning att det inte stör röstningen (uppdaterad 2022-08-09).

För leverans av valsedlar till Visingsö har kommunen bokat en extra färjetur som avgår från Gränna 06.55. Röstmottagare möter upp i hamnen på Visingsö för att ta emot valsedlar och på så sätt möjliggöra för partirepresentater att åka tillbaka med vändande färja.

OBS! Med anledning av att valnämnden under gårdagen fått anledning att flytta vallokalen för valdistriktet Munksjö på Idas skola från Idasalen kan valsedlar istället lämnas in till den nya vallokalen Gamla restaurangen till vänster om entrén på samma adress.

Röstningslokaler under förtidsröstningsperioden

Gällande distribution av valsedlar till röstningslokaler överlämnas dessa i anslutning till respektive röstningslokals öppettider samt fortlöpande under röstningsperioden. Röstmottagarna är tillgängliga för att ta emot röstsedlar en timma innan respektive röstningslokal öppnar vid första tillfället under röstningsperioden. Röstmottagarna ska, på förfrågan från partirepresentant under röstningsperioden, informera om valsedlar för aktuellt parti finns i valsedelställ. Dock har partirepresentanter rätt att efter avstämning tillsammans med röstmottagare kontrollera att valsedlar finns, under förutsättning att det inte stör röstningen.
(uppdaterad 2022-08-09)

Adresser och öppettider

Adresser och öppettider till val- och förtidsröstningslokaler finns på valmyndighetens hemsida:

Vallokaler på valdagen Länk till annan webbplats.

Förtidsröstningslokaler Länk till annan webbplats.

Röstningslokaler med begränsat tillträde (äldreboenden, träffpunkter, kriminalvård m.fl.) Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: