Jönköpings kommuns arbete med artificiell intelligens (AI)

Här hittar du information om hur vi arbetar aktivt och långsiktigt med att öka vår kunskap om artificiell intelligens.

Artificiell intelligens etableras världen över på ett omdanande sätt och Jönköpings kommun vill dra nytta av artificiell intelligens där det är möjligt.

Arbetet med artificiell intelligens är en del i Jönköpings kommuns digitaliseringsarbete utifrån Vision 2030. I kommunens AI-inriktning anger vi mål och principer för de närmaste årens arbete.

AI - till nytta för invånarna

Syftet med Jönköpings kommuns AI-inriktning är bana väg för att använda artificiell intelligens som en del i utvecklingen av Jönköping, till nytta för invånarna och verksamheten.

En viktig del av arbetet är att involvera kommuninvånarna och medarbetarna i den sam­hälls­förändring som artificiell intelligens innebär och de sätt Jönköpings kommun tar sig an artificiell intelligens.

Samarbete med Jönköping University

Jönköpings kommun samarbetar med forskningsmiljön på Jönköpings University för stöd och kunskap. Det finns studentprojekt och forskningsprojekt som ger möjlighet för båda parter att lära av varandra om hur artificiell intelligens kan användas och göra nytta i en kommunal verksamhet.

Ai-inriktning för Jönköpings kommun

Vår AI-inriktning anger mål och principer för de närmaste årens arbete.

Inriktning för användning av artificiell intelligens i Jönköpings kommun (pdf) Pdf, 138.8 kB.

Mål på kort sikt 2024

 • ökad kunskap
 • ökad användning
 • ökad finansiering och samverkan
 • ökad nytta och effektivisering
 • ökad attraktion för Jönköping

AI-inriktningens arbetsområden

 • styrning, ledning och organisation
 • kompetenser
 • samverkan
 • kommunikation
 • finansiering
 • data och datahantering
 • IT-arkitektur och system
 • etik, rättssäkerhet och säkerhet

Testprojekt för att pröva nyttan

Studenter och forskare inom artificiell intelligens gör studier och tester i kommunens verksamhet tillsammans med medarbetare. Båda parter får ökad kunskap och konkreta exempel.

Kommunens testar verksamhetsutveckling med artificiell intelligens. Vi lär oss mer om att arbeta med artificiell intelligens i olika sammanhang. Ett sätt att utveckla vår kompetens i att ta fram AI-projekt som kan göra nytta.

Studenter och forskare lär sig att använda artificiell intelligens i verkligheten och för riktiga behov i den kommunala verksamheten.

De fyra testprojekten
Vi genomför nu fyra testprojekt för användning av AI, där studenter på Tekniska Högskolan vid Jönköpings University arbetar tillsammans med anställda på kontaktcenter, kartavdelningen på stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret i Jönköpings kommun.

 • Förbättra kommunikation med invånarna genom automatiska svarsstöd till kommunvägledare
 • Automatisk analys av flygfoton för att höja kvaliteten på den digital kartan.
 • Automatisk kategorisera ärenden om vinterväghållning.
 • Automatiskt identifiera ärenden för polisanmälan i skade- och incidenthanteringssystemet.

Så här valde vi ut fyra testprojekt
Vi hade förslag på 14 idéer från anställda i olika verksamheter i kommunen. Idéerna som prövades mot Jönköpings tekniska högskolas kriterier för lämpliga AI-projekt:

 • Enkelhet: att det finns data och tekniska förutsättningar
 • Relevans: att det påverkar många och att AI kan hjälpa till
 • Potentiell effekt: att det går att visa genom nyckeltal e. dyl. att AI kan göra skillnad
 • Finansiell möjlighet: att det finns forskningsmedel eller sammanhang att knyta an till

Det finns nu fler idéer om projekt där vi kan jobba med testutveckling tillsammans med forskare och studenter.

Kunskapspass för att öka förmågan

En viktig grund för att kunna arbeta med artificiell intelligens till nytta för medborgare och verksamhet är att kommunens anställda får kunskap och vägledning. Därför har kommunen ett samarbete med forskare och studenter på Jönköpings University.

En del i detta är kunskapspass med föreläsningar, föredrag, annat kunskapsstöd och tips till kommunens ledningsgrupper och projektgrupper. Detta genomförs kontinuerligt på olika sätt som en del i handlingsplanen för Jönköpings kommuns arbete med artificiell intelligens.

Vi får också kunskap och erfarenheter i testprojekten tillsammans med högskolan.

Vi delar även med oss till varandra och andra från testprojekten.

Studentlabb förenklar samarbete

I arbetet med testprojekt har vi behövt sätta upp en rad förutsättningar för studenterna. Vad behöver de för att kunna jobba – en slags förberett studentlabbsmiljö. På så sätt kan testprojekt komma igång snabbare och det blir enklare och säkrare för alla att samarbeta.

Det handlar till exempel om testmiljö på kommunens server och lånedatorer med tillgång till relevanta programvaror. Det handlar också om testlicenser till olika system som studenterna behöver komma åt för att jobba med prototyper och idéer som ska lösa problem i verksamheterna där testprojekten pågår på kontaktcenter, kartavdelningen och tekniska kontoret.

Det behövs också avtal kring personuppgifter och sekretess för dem som ska jobba i testprojekten, samt viss introduktion för studenter och även deras lärare om vad en kommun är och vilka lagar som styr offentlig verksamhet och kan begränsa användandet av artificiell intelligens.

Forskare följer förändringen AI transformation

När nu Jönköpings kommun står i ett första steg mot användning av AI har en organisationsforskare på Jönköping University valt att följa arbetet. Detta är en del i forskningsarbete om AI-transformation i offentlig sektor.

I ett första skede intervjuar forskaren en rad ledande personer och nyckelpersoner bland såväl anställda som förtroendevalda. Om en tid görs en ny intervjuserie för att följa hur beslut har fattas och förflyttningen i AI-utvecklingen inom Jönköpings kommun ser ut.

En vetenskaplig artikel från Svenska AI-sällskapets konferens presenterar pågående arbete med Jönköping kommun och framtida forskningsinriktningar:

Digitala vetenskapliga arkivet: AI Transformation in the Public Sector Länk till annan webbplats.

AI-team för att komma igång

För att komma igång med arbetet, skriva AI-inriktning, administrera möten och samarbetsprojekt och att berätta om arbetet har stadsdirektören ett löst sammansatt team på stadskontoret. Kommunikationschefen, digitaliseringsstrategen, en digital projektledare samt en IT-enhetschef håller ihop arbetet som en del av ordinarie uppgifter.

Teamet har en handlingsplan som är kopplad till AI-inriktningen för artificiell intelligens har i huvudsak fyra områden:

 • genomföra och förankra inriktningen med artificiell intelligens
 • genomföra testprojekt i verksamheten ihop med Jönköpings University
 • ge förutsättningar för följeforskning från Jönköpings University
 • ordna med kunskapspass för kommunen genom Jönköpings University
 • vara kontakt för AI-arbetet generellt

Senast granskad/publicerad: