Jämställdhet

Här får du information om hur Jönköpings kommun arbetar med jämställdhet.

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett könsidentitet har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Jönköpings kommun har beslutat att arbeta med jämställdhet i alla sina verksamheter och erbjuda jämställda arbetsplatser. Jönköpings kommun är MODELLKOMMUN för jämställdhet utsedd av Sveriges kommuner och landsting. Att uppnå jämställdhet tar tid och vi är inte framme men vi är på god väg.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi som utarbetats av FN:s ekonomiska och sociala råd 1997. Sedan dess har den använts av Sveriges regering, myndigheter, kommuner och landsting.

Jämställdhet skapas i vardagen där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Hur gör vi för att ge god service och ett gott bemötande, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt till alla kvinnor och män, flickor och pojkar? I Jönköpings kommun har vi valt att jämställdhetsintegrera alla verksamheter för att nå målet.

Jämställdhetsintegrering betyder att undersöka hur skolan, fritidsgården eller äldreboendet fungerar bäst för varje människa. Det betyder också att se hur beslut fattas som påverkar flickor/kvinnors, pojkars/ mäns behov och villkor oavsett ålder, bakgrund, identifikation, funktionsförmåga eller sexuell läggning.

Jönköpings jämställdhetsmål

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitisk är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns sex delmål. Målen är även Jönköpings kommuns mål för jämställdhet. Se regeringens hemsida.

Jönköpings övergripande jämställdhetsmål är:

Alla kvinnor och män, flickor och pojkar, som är invånare eller som vistas i Jönköpings kommun ska ha rätt till bemötande, service och myndighetsutövning som är likvärdig oavsett kön.

Ledningsutskottet har det politiska ansvaret för jämställdhetsmålen. Ansvarigt kommunalråd är Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

En jämställdhetsstrateg är placerad på stadskontorets utvecklings-och hållbarhetsenhet.

På varje förvaltning och på de största kommunala bolagen finns en samordnare som stödjer cheferna att utveckla jämställda verksamheter.

Jämställdhetsplan

Kommunens jämställdhetsplan beskriver hur kommunen arbetar med jämställdhet. Planen beskriver de utmaningar som finns och förslag på förbättringar till verksamheterna. Arbetet utgår från den europeiska jämställdhetsdeklarationen.

Läs mer om hur Jönköpings kommun arbetar i ”Foldern På väg mot Jämköping eller läs mer om NORMSTORM via länken nedan.

Jönköpings kommun deltar i Jönköpings läns jämställdhetsråd. Kommunen är också ansluten till hemsidan JÄJ. Där kan du gå in och bidra till jämställdheten i regionen.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Maria Lillieström
Hållbarhetsstrateg inriktning jämställdhet
Utvecklings- och hållbarhetsenheten