Jämställdhet

Här får du information om hur Jönköpings kommun arbetar med jämställdhet.

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett könsidentitet har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Jönköpings kommun har beslutat att arbeta med jämställdhet i alla sina verksamheter och erbjuda jämställda arbetsplatser. Jönköpings kommun är MODELLKOMMUN för jämställdhet utsedd av Sveriges kommuner och landsting.

Att nå jämställdhet är en process som tar tid, och även om vi inte har nått målet än, så är vi på god väg.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att nå ett jämställt samhälle. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i alla beslut, oavsett var de fattas eller på vilken nivå.

Eftersom jämställdhet formas när beslut tas, resurser fördelas och normer skapas, behöver jämställdhetsperspektivet vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Det innebär att man inkluderar ett jämställdhetsperspektiv i alla skeden av beslutsfattandet – från idéer till handling och utvärdering. Inom ramen för detta arbete är vår uppgift att tydligt analysera vilka konsekvenser olika förslag kan ha för både kvinnor och män, flickor och pojkar.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den primära strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka samhället och sina egna liv.

De nationella jämställdhetspolitiska målen

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jönköpings övergripande jämställdhetsmål

  • Alla kvinnor och män, flickor och pojkar, som är invånare eller som vistas i Jönköpings kommun ska ha rätt till bemötande, service och myndighetsutövning som är likvärdig oavsett kön.

Ledningsutskottet har det politiska ansvaret för jämställdhetsmålen. Ansvarigt kommunalråd är Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Senast granskad/publicerad: