Aktuella artiklar

Vad är sammanhållet utvecklingsarbete i prioriterade områden?

Arbetet syftar till att kommunen ska arbeta för att främja social rättvisa, delaktighet och känsla av sammanhang så att klyftor och utanförskap mellan grupper, områden eller mellan stad och land motverkas.

I de områden som prioriteras i satsningen finns sedan länge ett gott samarbete mellan kommunala aktörer, civilsamhälle, föreningsliv, studieförbund, politik, media, näringsliv och kommuninvånare. Insatser som sker i samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället kan ge bra och hållbara effekter. Det tar vi ta tillvara på genom att samla olika parters insatser som kompletterar varandra. Det vinner alla på. Genom att processa pågående arbete vill Jönköpings kommun förbättra och utveckla denna samverkan för starkare social sammanhållning.

Konceptet handlar bland annat om att stärka aktiviteter för barn och unga, bidra till att skapa ökat studiestöd för skolframgång och meningsfulla fritidsaktiviteter.

För vuxna medborgare i stadsdelarna kan det handla om aktiviteter för ökad möjlighet till jämlik hälsa, tidiga insatser för egenförsörjning, tillgänglig medborgarservice och stöd till nyföretagande. Men också ökad psykisk och fysisk hälsa, ökad inkludering och livskvalitet.

I arbetet finns en projektledare, koordinatorer, en utvecklingsgrupp, en styrgrupp och referensgrupp.

Bakgrund

  • Genomsnittligt meritvärde skiljer sig mellan upptagningsområden för de kommunala högstadieskolorna, från 255 för Junedalsskolan till 207 för Alfred Dalinskolan. En ytterligare aspekt är den stora skillnaden mellan flickor och pojkar, där flickor ligger betydligt högre i sju av åtta upptagningsområden.
  • Andelen med försörjningsstöd är särskilt hög bland boenden i Huskvarna Söder, Österängen, Råslätt, Huskvarna Centrum och Öxnehaga och jämfört med kommunen i helhet.
  • Högst andel personer som varken arbetar eller studerar återfinns i kommunens fyra prioriterade bostadsområden, där Råslätt ligger högst med 40 procent. Motsvarande siffra för hela kommunen är 17 procent.
  • Råslätt har högst genomsnittligt ohälsotal, 52 dagar, jämfört med kommunen i helhet, 28 dagar. Därefter kommer Österängen, Öxnehaga med ohälsotal över 40 dagar. Det finns också tydliga könsskillnader, i kommunen som helhet har kvinnor i genomsnitt 12 fler ohälsodagar än män. Störst ohälsa uppmärksammas för kvinnor på Råslätt, 60 dagar.
  • Ohälsa återspeglas även i skillnader i andel förskolebarn och skolelever med övervikt, i jämförelse av mellanstadieskolornas upptagningsområden. Andelen överviktiga barn är exempelvis som högst för Österängsskolan, 35 procent, vilket är en betydligt högre andel än kommunen som helhet.

Delmosprojekt i Jönköpings kommun

Delmos, Delegationen mot segregation, delar ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk segregation. Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön).

Delmosprojekten i Jönköpings kommun analyserar behoven och gör insatser för att motverka och minska segregation. Här kan du läsa om de delmosprojekt som är igång just nu.

EST - Effektiv samordning för trygghet

Arbetsmetoden EST – Effektiv samordning för trygghet – är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Genom en effektiv samordning mellan kommun, polis och fastighetsägare identifieras problem som finns eller är på väg att uppstå. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser.

Projektets mål är att implementera arbetsmetodiken EST. Kommunen, polisen och Vätterhem kommer samverka tillsammans i ett av kommunens prioriterade områden. Genom att ta fram gemensamma lägesbilder identifieras problem och därigenom möjliggörs orsaksanalyser för åtgärder på kort och lång sikt. Det långsiktiga målet är att skapa ett tryggt samhälle för alla.

Projektledare: Angelica Stigsson, räddningstjänsten, angelica.stigsson@jonkoping.se

Hälsoguider

Våra välfärdsindikatorer visar att ohälsotalen är högre hos utrikesfödda än i övriga befolkningen. Målet med projektet är att öka folkhälsan i våra fyra prioriteringsområden i Jönköpings kommun. Därför utbildas 50 hälsoguider som själva bor, lever eller verkar i prioriterade områden och har ett stort kontaktnät där. Dessa hälsoguider arbetar frivilligt för att hjälpa, stötta och utbilda om folkhälsa och ska verka som kulturella och språkliga brobyggare. Det finns en spridning i ålder, kön, språk, religion och hemländer, för att fler personer ska kunna få hjälp av hälsoguiderna.

Projektet finansieras till 50 procent av statsbidrag från Delmos och 50 procent av Region Jönköpings län.

Projektledare: Ann Kristin Moeller, Region Jönköpings län, ann.moeller@rjl.se

Jämlik och utökad medborgarservice

Det ska vara enkelt att prata med oss och kommunen ska ha en låg tröskel in för medborgare. Därför är vi närvarande i de områden som har mindre kännedom om kommunen. Våra prioriterade områden är Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder.

I projektet Jämlik och utökad medborgarservice har vi ett samarbete både med de verksamheter som närvarar i området och med nyckelpersoner. Vi arbetar med uppsökande verksamhet och finns där medborgarna finns. Vi är med på bland annat öppna förskolor, förskolor, språkcaféer, bibliotek och föräldrafrukostar.

Projektledare: Sahar Kouj, kontaktcenter, sahar.kouj@jonkoping.se

Nyanlända föräldrars delaktighet i skola och föreningsliv

Att ha en god samverkan mellan skolan och nyanlända vårdnadshavare har enligt forskningsmaterial visat sig vara betydelsefullt för nyanlända elevers framgång i skolan. Dialog med nyanländas vårdnadshavare är därför ett viktigt utvecklingsmål för kommunen. Projektet strävar efter att förändra föräldramöten, från informationsförmedling till dialog, och få vårdnadshavare att känna sig mer delaktiga under utvecklingssamtalen. Speciella samlingar ska anordnas för vårdnadshavare där kunskap, studieteknik, disciplin och läxor diskuteras. Man vill också hitta sätt som ökar föreningsengagemanget bland utrikes födda föräldrar eftersom föreningsliv är en väg in i inkludering.

Projektet är ett samarbete mellan områdesgrupperna i våra prioriterade områden, Kultur- och fritidsförvaltningen, Smålandsidrotten och familjecentralerna.

Stärkt civilsamhälle

Ett projekt med fokus på att stärka civilsamhället och i synnerhet föreningslivet i de prioriterade områdena Råslätt, Österängen, Huskvarna söder och Öxnehaga. Ett starkt föreningsliv främjar social sammanhållning och därmed integrationen. Projektet, som drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen och Smålandsidrotten, syftar till att stärka befintliga föreningar med stöd och utveckling och att bygga upp strukturer med hjälp av ideella krafter. Andra målsättningar är att attrahera fler ledare och att fler föreningar och sektioner ska startas upp.

Projektledare: Caroline Fronér, föreningsutvecklare i Jönköpings kommun, caroline.froner@jonkoping.se, 036-10 21 13

Projekttid: 2019–11–01 till 2023–05–31.

Egenkraft

Egenkraft är en verksamhet som riktar sig till boende i de prioriterade områdena Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna söder. Till Egenkraft är du som är 20 år eller äldre välkommen om du vill börja arbeta eller påbörja en utbildning. Hos Egenkraft har du möjlighet att träffa arbetskonsulent och studie-och yrkesvägledare (SYV). Tillsammans gör vi en planering för att nå ditt mål.

Du får:

  • Individuella samtal med studie-och yrkesvägledare (SYV)
  • Stöd att söka utbildning
  • Stöd att skriva CV och tips hur du söker jobb
  • Hjälp att förbereda dig inför en anställningsintervju
  • Kontakt med arbetsgivare som söker personal

Egenkraft är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och Vuxenutbildningen i Jönköpings kommun.

Koordinator: Hatun Ün, arbetsmarknadsavdelningen,
hatun.un@jonkoping.se, 036-10 73 40

Senast granskad/publicerad:

Sammanhållet utvecklingsarbete i prioriterade områden

Här hittar du information om det sammanhållna utvecklingsarbetet i våra prioriterade områden, ett koncept för att stärka och utveckla Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder.

Här är en inspirationssida som används till innehåll som behöver presenteras med visuellt och varumärkesbyggnade. Till exempel kopplat till näringsliv, rekrytering och upplevelser.

Öxnehaga centrum.