search
Sök
menu
Meny

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram

I Jönköpings kommun ska barn och ungdomar ha inflytande över kommunala beslut. Därför antog Kommunfullmäktige 1985 ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Handlingsprogrammet uttrycker Jönköpings kommuns övergripande politiska vilja när det gäller barn och ungdomar. Programmet ska vara vägledande för samtliga nämnder. Barns och ungdomars villkor beror till stor del på vilka förutsättningar familjen och hur närmiljön är.

I samtliga nämnders och förvaltningars uppdrag ingår bland annat att i bred
samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter samt motverka social och ekonomisk segregation.

Kommunens politiska vilja är att:

  • Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor oavsett sociala, ekonomiska och andra förhållanden
  • Vuxensamhället ska ta tillvara den kraft och de idéer som barn och ungdomar har
  • Barn och ungdomar ska ha inflytande över sin vardag
  • Barn och ungdomar ska ha inflytande över samhällsutvecklingen