search
Sök
menu
Meny

Psykisk hälsa barn och unga

Jönköpings kommun samverkar kring barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Arbetet med samverkan runt barns och ungas psykiska hälsa fortsätter och fokuserar på samverkan mellan olika kommunala verksamheter och regionens hälso- och sjukvård med syfte att nå bättre hälsa för barn och ungdomar. Som grund för arbetet finns ett mål- och samverkansdokument som länets kommuner och regionen kommit överens om.

Det finns en handlingsplan ”Samverkan − psykisk, fysisk och social hälsa − barn och unga i Jönköping”. Handlingsplanen gäller perioden 2016-2019. Det är den tredje handlingsplanen som tagits fram. De tidigare gällde 2011-2013 och 2013-2015. I handlingsplanerna finns ett stort antal förbättringspunkter.

Handlingsplanen följs upp kontinuerligt för att säkerställa att förbättringsarbetet verkligen genomförs. Efter hand har förbättringsområden skapat förutsättningar för ytterligare förbättringar och en positiv utveckling har skapats.

Jönköping har tidigare varit med i nationella projekt omkring samverkan när det gäller barns och ungas psykiska hälsa. Projekten är avslutade men arbetet i Jönköping fortsätter. För att se mer om utvecklingsarbetet på nationell nivå – se nedan, länk till Uppdrag Psykisk Hälsa.

Avtal och överenskommelser för samverkan - psykisk hälsa barn och unga

Avtal/överenskommelse

Parter

Gäller

SBU - samverkan barn och ungaöppnas i nytt fönster (pdf, 21.7 kB) (pdf, 21.7 kB)

Jönköpings kommun och Landstinget

2013-2015

Familjecentraleröppnas i nytt fönster (pdf, 172.5 kB) (pdf, 172.5 kB)

Jönköpings kommun och Landstinget

Tills vidare

Barn och ungdomshälsanöppnas i nytt fönster (pdf, 48 kB) (pdf, 48 kB)

Jönköpings kommun, Landstinget, Magelungen

2012-2014

Barn och ungdomshälsanöppnas i nytt fönster (pdf, 52.6 kB) (pdf, 52.6 kB)

Jönköpings kommun, Landstinget, Vettergymnasiet

2012-2014

Barn och ungdomshälsan - socionomtjänsteröppnas i nytt fönster (pdf, 49.5 kB) (pdf, 49.5 kB)

Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner

Tills vidare

Länsöverenskommelse barn och unga (pdf, 521.5 kB)

Kommunal utveckling och
Region Jönköpings län

2018-12-31

Ungdomsmottagningen - mall för avtalöppnas i nytt fönster (pdf, 127.5 kB) (pdf, 127.5 kB)

Jönköpings kommun och Landstinget

Tills vidare

Barnahus - samverkansavtal (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB)

Regionförbundet och Landstinget

2018-12-31

Förstärkt individuellt alternativ för Bäckadalsgymnasietöppnas i nytt fönster (pdf, 304.4 kB) (pdf, 304.4 kB)

Socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Tills vidare

Chefsforum

Som en del av samverkan omkring psykisk hälsa - barn och unga finns Chefsforum. Chefer för barnverksamheter inom kommun och regionen möts för att identifiera svårigheter i samarbetet och medverka till att samverkan löper smidigt. (Minnesanteckningar från Chefsforum, se nedan.)

Avvikelsehantering vid samverkansproblem

När samverkan omkring ett barn inte fungerar är det viktigt att uppmärksamma det, och ta upp det som en avvikelse, enligt särskild rutin. Samverkansavvikelser ska tas mellan chefer för att lösas där. Om man inte lyckas lösa det så tas det upp på Chefsforum. Alla bekymmer som har med samverkan att göra ska rapporteras. En gång om året tar Chefsforum upp alla avvikelser för att se om det finns några systemfel. Avvikelsehanteringen gäller även privata skolor och förskolor.

Rutiner för avvikelsehantering finns i respektive verksamhets dokument "uppdrag och ansvarsområden".

Det finns ett regionalt avvikelserapporteringssystem i länet. Alla avvikelser mellan regionverksamheter och socialtjänst eller skola/förskola ska anmälas även till den regionala avvikelsehanteringen via den verksamhet inom Region Jönköpings län som är berörd.

Marie Andréasson
utvecklingsledare socialtjänsten
Tfn 036-10 25 34