search
Sök
menu
Meny

Samverkan på flera nivåer, för barn och unga

Kommun och region samverkar i olika grupperingar, för att driva frågor som gynnar barn och unga i Jönköping.

Samarbetsorgan för barn och ungdom (SBU)

SBU är en grupp som leder och samordnar övergripande frågor kring barn och unga. Arbetet i SBU utgår bl.a. från överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa som gäller till 2018-12-31.

Exempel på frågor som lyfts i SBU är familjecentraler, Barn- och ungdomshälsan, Ungdomsmottagningen, samarbete vid riskhelger och stora evenemang.

Ordförande i SBU är Ilan De Basso, kommunalråd.

Beredningsgrupp för barn och ungdom (BBU)

BBU bereder och verkställer frågor kring barn och unga, på uppdrag av SBU. Det kan handla om att analysera resultat, kartlägga en fråga eller samordna vad som sker i lokala samverkansgrupper.

Ett antal fastställda indikatorer för barns och ungdomars psykiska hälsa följs upp. Andra exempel på frågor är lägerverksamhet, samarbete vid riskhelger, fortbildningsinsatser, skolavslutningsarrangemang m.m.

BBU har representanter från kommun, regionen och polis.

Ordförande i BBU är Susanne Törnvall, chef för barn- och elevhälsoenheten, utbildningsförvaltningen.

Lokala samverkansgrupper (LSG) och samverkansgrupp för gymnasieskolan (SGG)

LSG finns för åtta områden i kommunen. I varje LSG finns lokala representanter för skolor, socialtjänst, kultur- och fritidsförvaltning och regionen. Dessutom ingår personal med nära relationer till barn och unga i resp. område - fältsekreterare, fritidsledare, områdespoliser m.fl.

På gymnasienivå finns en gemensam grupp, SGG med motsvarande representation.

LSG/SGG har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete, ungdomsinflytande m.m.

Nätgrupper - fritidsledare, fältsekreterare och skolkuratorer

Nätgrupper på kommunens 7-9-skolor har funnits sedan 1986, och grundar sig på forskning som visar på vikten av tidiga insatser. Nätgrupperna har ett gemensamt uppdrag:

  • att tidigt upptäcka och åtgärda problem bland barn och unga på området
  • att vid behov arbeta med strukturella, förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • att ta ett särskilt ansvar för arbetet med föräldrastödsprogrammet Föräldrar Förebygger
  • att göra en lokal analys av en årlig ANDT-undersökning (alkohol, narkotika, doping och tobak) och lämna åtgärdsförslag till LSG.

 Arbetsgrupp barn och unga – norr, tidigare chefsforum

Som en del av samverkan omkring psykisk hälsa – barn och unga finns Arbetsgrupp barn och unga – norr. Chefer för barnverksamheter inom kommun och regionen möts för att identifiera svårigheter i samarbetet och medverka till att samverkan löper smidigt.

Kontakt

Susanne Törnvall 
chef barn- och elevhälsoenheten
Tfn 036-10 29 50