search
Sök
menu
Meny

Samverkan vid avvisningsbeslut

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tillsammans arbetat fram gemensamma rutiner för hur vi kan stödja och behandla människor som befinner sig i asylprocessen, eller fått besked om avvisning.

Enligt uppdrag från SBU har information från kommunala, regionala och berörda statliga verksamheter sammanställts utifrån verksamheternas uppdrag och ansvar i processens olika tidpunkter.

Före avvisningsbeslut

Migrationsverket
Utreder identitet i enlighet med metod för utredning av identitet och hemvist.

Polismyndigheten
Medverkar vid möten för gemensam lägesbild.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är en specialistinstans för bedömning, utredning, behandling av barn och ungdomars, upp till 18 år, psykiska ohälsa med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd, i vissa fall lindriga tillstånd hos små barn. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen den berörde befinner sig.

Barnhälsovården
Alla barn behandlas lika oavsett om man är asylsökande eller är svensk
medborgare, inkl. även gömda barn. Asylsökande barn bedöms som riskbarn och ingår då i barnhälsovårdens riktade insatser dvs tätare besök och fler hembesök, samverkan med övriga aktörer på FC.

Vuxenpsykiatrin
Psykiatriska klinikens uppdrag är att bedriva psykiatrisk specialistvård. Behovet av specialistvård bedöms hos de som söker eller remitteras dit. Det kan röra sig om svårigheter inom alla former av psykiska problemområden. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig. 

Primärvården
Följer Region Jönköpings faktadokument, se länk längst ned på sidan.

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan gör bedömningar av psykiskt mående, och insatser i form av stöd/råd utifrån situationen, ofta utifrån TMO (traumamedveten omsorg) Vi samverkar vid varje insats med godemän, boendepersonal. Verksamheten ger telefonrådgivning till boendepersonal samt godemän. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Utbildningsförvaltningen
Skapa en trygg och stabil lärmiljö för eleverna.

Socialförvaltningen - ensamkommande
Se beskrivning av "Jönköpingsmodellen" i pdf, längst ned på sidan.

Socialförvaltningen - individ- och familjeomsorg
Anmälningar från Migrationsverket eller annan om att någon behöver socialtjänstens insatser – barn och ungdom eller missbruk, eller ansökan barn- och ungdom eller familjeomsorg.

Barnahusärenden, stöd till barn och föräldrar, utredning.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Aktiviteter för alla barn och unga i åldern 10 - 25 år. Skapa trygga och stabila mötesplatser för barn och unga. Stöd till civilsamhället. Språkcafeer.

Räddningstjänsten
Samordning av eventuellt krisstödsarbete. POSOM, (psykiskt och socialt omhändertagande).

Efter avvisningsbeslut

Migrationsverket
Utreder identitet i enlighet med metod för utredning av identitet och hemvist. Ställer frågor om den sökandes ålder. Formulera och tidsätter ett ID- uppdrag tillsammans med den sökande. Ställer frågor om skyddsbehovet.

Utreder indikationer på människohandel. Tar in ytterligare uppgifter om familjemedlemmar och eventuella nära anhöriga för att kunna påbörja
arbetet med familjeeftersökning och eventuellt familjeåterförening. Genomföra socialt samtal om till  exempel hälsa eller särskilda behov Informera om skola och fritid. Ta in skriftlig bevisning i asylärendet.

Ta ställning till AT-UND om den sökande är 16 år eller äldre. Informera om den fortsatta processen.

Polismyndigheten
Ingen direkt uppgift.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är en specialistinstans för bedömning, utredning, behandling av barn och ungdomars, upp till 18 år, psykiska ohälsa med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd, i vissa fall lindriga tillstånd hos små barn. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen den berörde befinner sig.

Barnhälsovården
Vid avisning erbjuds samtalsstöd och samverkan med socionom på FC, även Barnvaccinationsprogrammet skyndas på.

Vuxenpsykiatrin
Psykiatriska klinikens uppdrag är att bedriva psykiatrisk specialistvård. Behovet av specialistvård bedöms hos de som söker eller remitteras dit. Det kan röra sig om svårigheter inom alla former av psykiska problemområden. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Primärvården
Följer Region Jönköpings faktadokument, se länk längst ned på sidan.

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan gör bedömningar av psykiskt mående, och insatser i form av stöd/råd utifrån situationen, ofta utifrån TMO (traumamedveten omsorg) Vi samverkar vid varje insats med godemän, boendepersonal. Verksamheten ger telefonrådgivning till boendepersonal samt godemän. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Utbildningsförvaltningen
Skapa en trygg och stabil lärmiljö för eleverna. Kontakt med elevhälsan vid en första oro. Larma vid oanmäld frånvaro.

Socialförvaltningen - ensamkommande
Se beskrivning av "Jönköpingsmodellen" i pdf, längst ned på sidan.

Socialförvaltningen - individ- och familjeomsorg
Anmälningar från Migrationsverket eller annan om att någon behöver socialtjänstens insatser – barn och ungdom eller missbruk.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Gruppverksamhet efter behov. Samverkan med civilsamhället. Språkcafeer. Skapa trygga och stabila mötesplatser för barn och unga.

Räddningstjänsten
Samordning av eventuellt krisstödsarbete. POSOM, (psykiskt och socialt omhändertagande).

Vid överklagan av avvisningsbeslut

Migrationsverket
Om barnet och god man tillsammans med offentligt biträde överklagat
avvisning/utvisningsbeslutet till Migrationsdomstolen så kallas barnet och god man till ett uppföljningssamtal 1 ca 30 till 60 dagar efter underrättelsen. På detta samtal går vi igenom skyddsprocessen för att informera om var barnet nu är i processen och hur det ser ut framåt. Samtal även om hur barnet ser på sitt avvisning/utvisningsbeslut. Det diskuteras även vad som sker i ett återvändandeskede.

Om barnet och god man inte överklagar beslutet kommer beslutet att vinna lagakraft efter 3 veckor. Man kan också om man bestämt sig för
att följa Migrationsverkets beslut nöjdförklara sig och då startas ett återvändande upp. Verket informerar om hur och vad man ska göra nu och vad som kommer krävas för att man ska kunna återvända.

Polismyndigheten
Samverka vid möten för gemensam lägesbild.

Områdespoliserna i respektive område kan ha dialoger i skolorna gällande aktuella ungdomar.

Ingripa när brott eventuellt begås.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är en specialistinstans för bedömning, utredning, behandling av barn och ungdomars, upp till 18 år, psykiska ohälsa med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd, i vissa fall lindriga tillstånd hos små barn. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen den berörde befinner sig.

Barnhälsovården
Vid avisning erbjuds samtalsstöd och samverkan med socionom på FC, även Barnvaccinationsprogrammet skyndas på.

Vuxenpsykiatrin
Psykiatriska klinikens uppdrag är att bedriva psykiatrisk specialistvård. Behovet av specialistvård bedöms hos de som söker eller remitteras dit. Det kan röra sig om svårigheter inom alla former av psykiska problemområden. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Primärvården
Följer Region Jönköpings faktadokument, se länk längst ned på sidan.

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan gör bedömningar av psykiskt mående, och insatser i form av stöd/råd utifrån situationen, ofta utifrån TMO (traumamedveten omsorg) Vi samverkar vid varje insats med godemän, boendepersonal. Verksamheten ger telefonrådgivning till boendepersonal samt godemän. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Utbildningsförvaltningen
Skapa en trygg och stabil lärmiljö för eleverna. Kontakt med elevhälsan vid en första oro. Larma vid oanmäld frånvaro.

Socialförvaltningen – ensamkommande
Se beskrivning av "Jönköpingsmodellen" i pdf, längst ned på sidan.

Socialförvaltningen - individ- och familjeomsorg
Anmälningar från Migrationsverket eller annan om att någon behöver socialtjänstens insatser – barn och ungdom eller missbruk.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Gruppverksamhet efter behov. Samverkan med civilsamhället. Språkcafeer. Skapa trygga och stabila mötesplatser för barn och unga.

Räddningstjänsten
Samordning av eventuellt krisstödsarbete. POSOM, (psykiskt och socialt omhändertagande).

Vid åldersuppskrivning

Migrationsverket
När åldern skrivs upp gör den det i samband med att ett beslut i ärendet tas. På underrättelsesamtalet informeras om vad som förändras om man är 18 år. Det kan vara ett förändrat boende där Migrationsverket
erbjuder ett boende om socialtjänsten ej bedömer att det inte finns fortsatt vårdbehov. God man upphör samt LMA förändras etc.

Polismyndigheten
Medverka vid möten för gemensam lägesbild.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Vid 18 års ålder övergår ansvaret från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin.

Barnhälsovården
Säkra upp våra överlämningsrutiner, exempelvis när barn åldersuppskrivs över en dag och befinner sig i uppdrag i barnverksamheter och ska fortsätta sitt stöd inom vuxenvården. Vi behöver se till att remisser kring dessa beaktas för att se att inte individen hamnar mellan stolarna etc.

Vuxenpsykiatrin
Psykiatriska klinikens uppdrag är att bedriva psykiatrisk specialistvård. Behovet av specialistvård bedöms hos de som söker eller remitteras dit. Det kan röra sig om svårigheter inom alla former av psykiska problemområden. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Primärvården
Följer Region Jönköpings faktadokument, se länk längst ned på sidan.

Barn- och ungdomshälsan
Barn- och ungdomshälsan gör bedömningar av psykiskt mående, och insatser i form av stöd/råd utifrån situationen, ofta utifrån TMO (traumamedveten omsorg) Vi samverkar vid varje insats med godemän, boendepersonal. Verksamheten ger telefonrådgivning till boendepersonal samt godemän. Detta uppdrag gäller oavsett var i asylprocessen en person befinner sig.

Utbildningsförvaltningen
Skapa en trygg och stabil lärmiljö för eleverna. Kontakt med elevhälsan vid en första oro. Larma vid oanmäld frånvaro. Fortsatt skolgång.

Socialförvaltningen - ensamkommande
Se beskrivning av "Jönköpingsmodellen" i pdf, längst ned på sidan.

Socialförvaltningen - individ- och familjeomsorg
Ansvaret övergår till Migrationsverket. För ungdomar som behöver stöd är det socialtjänstens individ- och familjeomsorg, barn- och ungdom eller missbruk som gäller - anmälan eller ansökan.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Gruppverksamhet efter behov. Samverkan med civilsamhället. Språkcafeer. Skapa trygga och stabila mötesplatser för barn och unga.

Räddningstjänsten
Samordning av eventuellt krisstödsarbete. POSOM, (psykiskt och socialt omhändertagande).

Dilemman

Migrationsverket
Ser inga dilemman.

Polismyndigheten
Problem att arbeta brottsförebyggande då vi inte vet vad som väntar. Situationen kan komma att bli en polisiär angelägenhet men den behöver inte bli det.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Sjukdomsbegreppet blir här komplicerat eftersom en reaktiv kris på grund av avvisningsbeslut inte kan "botas" så länge avvisningsbeslutet finns kvar. Det är ett dilemma när man betraktar det som en psykiatrisk sjukdom som kan behandlas och läka ut. Verksamheten ser behov av att säkra överlämningsrutiner i form av kontakt och diskussion med berörda verksamhetschefer.

Barnhälsovården
Behöver klarhet kring vad som menas med ”vård som inte kan anstå” som ju är vägledande om man som asylsökande ska beviljas vård om man är över 18 år.

Om man har en pågående kontakt på ex BUH och skrivs upp under pågående insats, kommer den då att kunna få fortsatt stöd inom psykosociala teamet på VC?

Föräldrar är inte mottagliga för samtalsstöd riktat mot ett ev. avvisningsbeslut innan detta är ett faktum.

Vuxenpsykiatrin
Sjukdomsbegreppet blir här komplicerat eftersom en reaktiv kris på grund av avvisningsbeslut inte kan "botas" så länge avvisningsbeslutet finns kvar. Det är ett dilemma när man betraktar det som en psykiatrisk sjukdom som kan behandlas och läka ut.

Ser även behov av att säkra överlämningsrutiner – kontakt och diskussion med berörda verksamhetschefer.

Primärvården
Eventuella svårigheter vid övergångar mellan vårdande öppenvårdskliniker och vuxen primärvård beroende av att behandling, åtgärd och insats sker på olika nivåer och är åldersrelaterat.

Remittering och återremittering mellan primärvård och psykiatrisk vård.

Risk för kapacitet och kompetensbrist pga av ökat vårdbehov vilket kan ge undanträngningseffekter mot andra patientgrupper.

Barn- och ungdomshälsan
Ser inga dilemman.

Utbildningsförvaltningen
Fler kuratorer behövs. Vart kan vi hänvisa elever som mår dåligt? Stöd till personal i skolan? Elever som blir åldersuppskrivna - vart kan de vända sig?

Skolan ser ett behov av föräldrarstöd, särskilt i familjer som har återförenats efter många år.

Socialförvaltningen - ensamkommande barn
Utbilda vår personal i suicidprevention, svåra samtal, asylprocessen och lagstiftningen, hot och våld, mer traumamedveten omsorg?

Oro för att platser på BUP inte räcker till, alltså för få platser utifrån förändrade behov.

Socialförvaltningen - individ- och familjeomsorg
Det är komplicerat när föräldrar inte har resurser, men beslutet blir att de ska utvisas. Likaså när ungdomar blir åldersuppskrivna men förlorar det stöd de har haft.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Vi ser ett behov av kunskap om att upptäcka och bemöta barn och unga och i viss mån vuxna som väntar eller får ett avvisningsbeslut. Detta ställer även ökade krav och förväntningar på ledare som möter målgruppen.

Räddningstjänsten
Hur stort kommer problemet att bli i framtiden? Hur stora resurser kommer att behövas?