Finansförvaltning och rating

Här finns information om att stadskontoret sköter finansförvaltningen för både kommunen och de kommunala bolagen.

Löpande in- och utbetalningar samordnas i ett för kommunen och bolagen gemensamt koncernkonto. Moderbolaget Jönköpings Rådhus AB bedriver internbanksverksamhet. Alla upplåning för dotterbolagen sker i Jönköpings Rådhus AB:s namn, med kommunal borgen som säkerhet.

Finansföreskrifter

Finansföreskrifterna är beslutade av kommunfullmäktige och beskriver hur finansverksamheten i Jönköpings kommun och koncernen Jönköpings Rådhus AB, det vill säga i kommunkoncernen, ska bedrivas och rapporteras.

Det finansiella risktagandet fastställs i riktlinjerna för riskhantering. Med finansverksamhet avses skuld- och tillgångsförvaltning, likviditetsförvaltning, valutahantering samt borgen och garantier.

Finansrapport

En finansiell rapport avseende kommunen ska lämnas till kommunstyrelsen i anslutning till kommunens budgetuppföljningsrapporter. Dessutom ska rapportering ske i delårsrapport och årsredovisning.

Vad gäller koncernen Jönköpings Rådhus AB ska rapportering ske till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under verksamhetsåret, samt i koncernens delårsrapport och årsredovisning.

Kommunkoncernens totala finansiella verksamhet rapporteras till kommunstyrelsen i kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Finans och rating

Stadskontoret hanterar den löpande finansförvaltningen för koncernen Jönköpings Rådhus AB och Jönköping kommun samt kapitalmarknadsprogrammen avseende Jönköping kommun.

Upplåningen genomförs med syfte att trygga och tillgodose både långfristig finansiering genom att emittera obligationer via MTN-program samt för att trygga kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap via certifikatprogram. Jönköpings upplåning görs genom kommunal borgen som säkerhet.

Kommuninvest

Jönköpings kommun är ansluten till Kommuninvest ekonomisk förening. Majoriteten av Sveriges kommuner är medlemmar i föreningen som verkar till fördel för svenska kommuner och landsting genom finansieringslösningar samt rådgivning.

Certifikat

 • Arrangör: SEB
 • Emissionsinstitut: Danske Bank, Swedbank
 • Rambelopp: 2,5 miljarder svenska kronor
 • Löptid: 1-365 dagar

MTN-program

 • Arrangör: SEB
 • Emissionsinstitut: Danske Bank, Nordea, Swedbank, Handelsbanken
 • Rambelopp: 6 miljarder svenska kronor
 • Löptid: 1-15 år

Rating

Jönköpings kommun mottog ett kreditbetyg 19 april 2022 från S&P Global Ratings. Kreditbetyget, även kallad Rating är ett betyg på kommunens kreditvärdighet det vill säga betalningsförmåga vilket bidrar till upplåning med bättre villkor hos fler antal investerare.

 • Långfristig: AA+
 • Kortfristig: A-1+/K-1
 • Framtidsutsikter: Stabil

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Eva Nilenfjord
Finanschef
Finansavdelningen