Kommunens budget

Här finns information om budgeten som är det viktigaste politiska styrmedlet i kommunen.

Att ta fram budgeten, följa upp den under året och slutligen göra bokslut är en omfattande process som pågår i princip hela året.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår. I budgeten måste intäkterna vara större än kostnaderna. Budgeten ska innehålla en plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret. Kommunens budgetarbete handlar om hur kommunen ska utvecklas och hur kommunens resurser ska fördelas. I det arbetet är det viktigt med helhetssyn och målstyrning.  Kommunprogrammet innehåller den politiska majoritetens viljeinriktning och är därför ett mycket viktigt underlag i budgetarbetet. Detta program är antaget av kommunfullmäktige och avser en mandatperiod (en valperiod normalt fyra år).

Befolkningsprognosen är ett annat viktigt underlag för hur resurserna ska fördelas. Denna prognos görs varje år och beslut fattas av kommunfullmäktige i mars. Utveckling av barn/elever och äldre är särskilt viktigt att följa.

Verksamhets- och investeringsplan (VIP)

I Jönköping heter kommunens budget för Verksamhets- och investeringsplan (VIP). VIP:en är politikernas verktyg för att ange de ekonomiska förutsättningarna och ramarna för kommunens verksamheter. VIP:en består av en drifts- och en investeringsbudget och avser tre år. Uppföljning, utvärdering samt analys är grunden för budgetarbetet. Kommunfullmäktige beslutar om VIP i oktober månad (i november när det är valår). Därefter fördelar nämnderna resurserna för budgetåret till budgetansvariga inom de olika verksamheterna. Beslut om resursfördelningen, den s.k. internbudgeten, fattas av respektive nämnd senast i december.

pdf: Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025, Budget 2023 Pdf, 2.8 MB.

pdf: Bilaga till verksamhets- och investeringsplan 2023-2025 Pdf, 168.4 kB.

Balanskrav

Enligt kommunallagen ska kommuner redovisa positiva resultat, som innebär att intäkterna måste vara större än kostnaderna. Vid avstämning mot detta minimikrav på ekonomisk balans, ska inte intäkter i form av realisationsvinster räknas med i resultatet. En grundprincip är att varje generation ska bära sina kostnader. Detta innebär att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och att kostnaderna inte får vältras över på kommande generation.

Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål och mål för verksamheten som visar på god ekonomisk hushållning.

Senast granskad/publicerad: