search
Sök
menu
Meny

Flyktingsituationen i Jönköping idag

Minns ni hösten 2015? 65 miljoner människor var på flykt i världen och Europa stod inför det största mottagandet av flyktingar i modern tid. Sverige tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare och inom loppet av sex veckor kom bland annat 140 ensamkommande barn till Jönköping.

Det är två år sedan nu och mycket har hänt och förändrats. Åsa Jonsson-Sköld är chef för funktionen för ensamkommande barn och unga på socialtjänsten. Hon berättar att kommunen idag har 285 ensamkommande barn inskrivna i kommunen. 180 av dessa väntar fortfarande på besked på sin asylansökan. De flesta ensamkommande barn och unga bor på HVB (hem för vård eller boende) eller stödboenden i kommunens regi. – Det finns stora fördelar med att driva verksamheter i kommunal regi. Det gör det möjligt för oss att tillgodose det enskilda barnets behov och samtidigt arbeta kostnadseffektivt med de placeringsformer vi har, säger Åsa.

En ansträngd bostadssituation

Under 2015 och 2016 kom inte bara ensamkommande barn till Jönköping. Kommunen tog också emot andra grupper av flyktingar. Dels uppläts lokaler åt Migrationsverket för evakueringsboende för asylsökande, dels tog kommunen emot kommunanvisade familjer och vuxna med uppehållstillstånd. En stor del av de kommunanvisade vuxna med uppehållstillstånd har bosatt sig på egen hand i kommunen. Men det saknas fortfarande bostäder. – Boendesituationen är sedan länge ansträngd i Jönköpings kommun och det är en stor utmaning för oss som kommun att möta de behov som finns, säger Mia Chaib som är chef för bostad- och lokalförsörjning på socialtjänsten.

2016 trädde en ny anvisningslag i kraft. Den innebär att staten anvisar nyanlända till en viss kommun för boende. Kommunen har ansvar att tillhandahålla en bostad för dessa personer. Kommunen har också ett åtagande att ha beredskap för nyanlända som bosätter sig i kommunen på egen hand.

Fler lägenheter behöver byggas

För Jönköpings kommuns del innebär det ökade antalet flyktingar som anvisas till kommunen att det behöver byggas fler lägenheter som kan vara tillgängliga för flyktingar. Förra året tog därför den politiska ledningen i Jönköpings kommun initiativ till att bygga sex flerbostadshus med vardera omfattande 20-30 lägenheter i varierande storlekar. – Det byggs på Samset, Stensholm, Barnarp, Bottnaryd, Tenhult och Ljungarum. Denna investering, med totalt 133 lägenheter, beräknar vi motsvarar ungefär häften av behovet av det totala antalet bostäder som kommer att behövas under åren 2016-2018 för nyanlända som fått uppehållstillstånd i kommunen, berättar Mia Chaib. Nu pågår planeringen, tillsammans med de allmännyttiga bostadsbolagen, för hur resterande andel lägenheter skyndsamt ska kunna uppföras. Även privata hyresvärdar och bostadsbolag deltar i den allmänna bostadsdialogen. – Utgångspunkten är att allt som byggs är positivt och kommer kommuninvånarna, såväl gamla som nya, till gagn. Det är ett omfattande pussel som ska läggas och många kommunala förvaltningar är delaktiga och viktiga för att bostadsbyggandet ska hålla samma takt som befolkningsökningen, säger Mia.

Kommunen söker bostäder för nyanlända

På kommunens webbplats finns ett formulär du kan fylla i och skicka in jonkoping.se, sökord: nyanlända

Fakta: ensamkommande barn i Jönköping

Idag finns i Jönköping 187 ensamkommande barn och unga som är placerade i tio olika HVB (hem för vård eller boende) och 4 stödboenden. Kommunen driver 9 HVB och 3 stödboenden. Kommunen har också upphandlat 1 HVB och 1 stödboende. Dessa drivs av Frälsningsarmén Vårsol SARA. Ytterligare 30 ungdomar är placerade i externa HVB och 68 barn och ungdomar bor i familjehem. Totalt ger Jönköpings kommun vård och omsorg till 285 unika individer inom gruppen ensamkommande barn och unga. Under 2015 kom det 337 ensamkommande barn och unga till Jönköping, vilket var det högsta antalet någonsin. 2016 kom det betydligt färre barn, sammanlagt 31 barn. Under 2017 har kommunen tagit emot 7 barn och det totala antalet barn beräknas uppgå till 10 individer.

Publicerad: 2017-11-08 16.04