search
Sök
menu
Meny
Sök

2. Asylprövning

Som asylsökande är viktigt att kunna styrka sin identitet. Eftersom många saknar pass handlar det ofta om att göra identiteten sannolik. Under tiden som handläggningen pågår tilldelas sökande ett LMA-kort, en handling som visar att personen är asylsökande och har rätt till boende, ersättning och sjukvård.

1. Beslutsfattare går igenom ärendet

Handläggning sker på en av asylenheterna. Ofta men inte alltid görs en första bedömning om den sökandes ärende kommer att ta mer än fyra månader att avgöra. Om så är fallet tas beslut om undantag till arbetstillstånd och det noteras på den sökandes LMA-kort, punkt 7 där det står AT-UND. Detta innebär att den sökande är undantagen arbetstillstånd och kan arbeta under sin väntan på att hans/hennes ärende ska avgöras. LMA-kortet är en handling som visar att personen är asylsökande men det är ingen identitetshandling. Den visar i princip att sökande är inskriven på Migrationsverket och har rätt till både boende och ersättning. LMA – lagen om mottagande av asylsökande innehåller regler för asylsökandes rätt till boende, ersättning och sjukvård.

Styrka sin identitet

Enligt utlänningslagen ska den sökande lämna in identitetshandlingar för att styrka sin identitet. I väldigt många ärenden saknas pass, därför blir andra identitetshandlingar nödvändiga för att göra identiteten sannolik. Migrationsverket försöker fastställa identiteten för att kunna avgöra mot vilket land asylskälen ska prövas. Det är mycket viktigt att den sökande hjälper Migrationsverket att klargöra identiteten.

De inlämnade identitetshandlingarna skickas ofta till en ID-enhet inom Migrationsverket där man kontrollerar äktheten. ID-enheten har all information om hur alla identitetshandlingar ska se ut och vara utformade.

2. Planering av ärendet

Nästa process kan gå snabbt eller långsamt, beroende på den sökandes agerande. Om man samarbetar med Migrationsverket med att fastställa identitet, visa andra handlingar som styrker asylskälen och är behjälplig med all nödvändig information blir processen relativt kort jämfört med ett motsatt agerande.

Migrationsverket gör först en bedömning om asylskälen kan komma att avslås, om JA så utses ett offentligt biträde som får hjälpa den sökande med att framställa sin asylberättelse. En eller flera utredningar följer efter att biträdet har skickat in handlingarna. Under utredningarna frågar utredaren oftast om familjebilden, asylskälen, detaljer i berättelsen som är oklara och om den sökande eller biträdet har något ytterligare att tillföra utredningen.

3. Genomförande av ärendet

På Migrationsverket hanteras ärendet av en beslutsfattare som ofta är juridiskt kunnig eller expert och en handläggare. Det är beslutsfattaren som äger ärendet, utredaren ser till att alla nödvändiga underlag finns i ärendet innan beslut kan fattas. Migrationsverket har tillgång till en europeisk databas (Lifos) där alla europeiska länders samt deras utlandsdelegationer och ambassaders skrifter och rapporter finns.

Beslut fattas i ärendet och kopia skickas direkt till det offentliga biträdet. Den sökande har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Det offentliga biträdet skickar överklagandet till Migrationsverket, som vidarebefordrar det till Migrationsdomstolen. Innan överförandet har Migrationsverket en viss möjlighet att ändra sitt ställningstagande i ärendet men det sker väldigt sällan.