search
Sök
menu
Meny

Brandfarlig vara, hantering och tillstånd

På grund av den stora risken vid förvaring av brandfarlig vara så finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Det kan handla om så enkla åtgärder som att man använder säkerhetsutrustning eller förvarar dem i låsta skåp.

Hantering av brandfarlig vara

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfarande.

Hantering av brandfarliga varor regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillstånd och tillsyn

För att få hantera brandfarliga varor och exlposiva varor måste du ha tillstånd. Den som har tillståndet ska sedan se ut en eller flera föreståndare som ansvarar för hanteringen. Detta ska också anmälas till räddningstjänsten. Ansökan för tillstånd hittar du under E-tjänster.

Räddningstjänsten gör tillsyn och ser att verksamheter följer lagen om brandfarlig vara.

Tillsyn på ditt företag

Brandfarlig gas

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är acetylen, gasol, metangas och vätgas.

Brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler

Om en aerosol är brandfarlig eller extremt brandfarlig framgår av text och symbol på förpackningen. Exempel på brandfarliga aerosoler kan vara spray färger, vissa hår spray med mera.

Brandfarlig vätska

Vätskor med en flampunkt som är lika med eller lägre än 100 grader C är brandfarliga vätskor. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, spolarvätska, lacknafta, aceton och alkohol.

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen som reagerar våldsamt vid en brand eller som kan utveckla en brand genom att de reagerar på sig själva. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat.

Tillståndsplikt vid hantering av brandfarlig vätska

Hantering

Gas (liter)

Brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C**

Yrkesmässig, vid publik verksamhet

60 utomhus, 2 inomhus

100

100

10 000

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

500

500

10 000

Övrig yrkesmässig, utomhus eller i öppen byggnad

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering

60 gasol, 10 annan brandfarlig gas

100

100

10 000

* Denna tabell är en översiktlig redovisning, för exakta uppgifter se MSBFS 2013:3
** Hit räknas även t.ex. diesel och eldningsolja med flampunkt över 55°C.