Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor

Här hittar du information gällande tillsyn av brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara. Denna syftar till att minimera risker och skador av brandfarlig vara. Brandtillsynen riktas normalt till dem som hanterar brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd.

Följande personer ska närvara vid tillsynen

  • Föreståndaren för brandfarlig vara
  • Brandskyddsansvarig

Omfattning

Tillsyn av brandfarlig vara innebär både administrativ- och stickprovskontroll av hanteringen av brandfarlig vara. Brandtillsynen utförs utifrån en politiskt beslutad tillsynsplan. Tillsynsintervallet grundas på objektets risker samt de konsekvenser en eventuell brand kan få. Syftet med tillsynen är att hjälpa den enskilde att minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa att såväl byggnad och inredning som organisation och personal är väl rustade för en eventuell brand eller annan olyckshändelse.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd för att få hantera brandfarlig vara och explosiva varor söks hos räddningstjänsten. Ansökan för tillstånd hittar du under "E-tjänster".