Etableringsguide

Här kan du få en uppfattning om hur en etableringsprocess kan se ut för ditt företag i Jönköping.

Markköp

 • Kontakta Näringslivsavdelningen 036-10 55 20 eller exploatering Egert Fransson 
  036-10 57 90, för genomgång av verksamhetsinriktning, önskemål om område, tomtstorlek, byggnadens storlek, disposition och utformning, tidpunkt för byggstart etc.
 • Tekniska kontoret tar fram förslag på lämpligt markområde.
 • Kommunens näringslivsgrupp (representanter för Företagsenheten, tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret) och intressent träffas för presentation av tomtförslag, skissförslag på planerad byggnad, information om nyttjanderättsavtal, köpeavtal, erforderliga tillstånd etc.
 • Nyttjanderättsavtal respektive köpeavtal utarbetas av tekniska kontoret, avdelning Affärsutveckling. Nyttjanderättsavtal innebär att en presumtiv markköpare, mot erläggande av 10% av den överenskomna köpesumman för marken, får disponera denna under ett år. Om köparen under denna tid kan påvisa att viss byggnation (preciseras i avtalet) har utförts, förbinder sig kommunen att sälja marken till köparen. Köpeavtal. När köparen har fullgjort byggnadsvillkoret enligt nyttjanderättsavtalet samt betalat resterande del av köpeskillingen för fastigheten upprättas ett köpeavtal. Äganderätten till fastigheten övergår därmed till köparen som nu kan ansöka om lagfart för sitt förvärv.
 • I PBL (plan- och bygglagen) finns bestämmelser för bygglov och bygganmälan. Bygglov och bygganmälan krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom samlad bebyggelse.

Hyra lokaler

 • Vill du hyra lokaler kollar du under rubriken självservice, under Lediga lokaler i Jönköping eller kontaktar oss på Näringslivsavdelningen 036-10 55 20.

Gemensamt för markköp och förhyrning av lokaler

 • För försäljning av sällanköpsvaror erfordras att fastigheten i gällande detaljplan är godkänd för handel. I annat fall måste planändring genomföras. Planändringar hanteras av stadsbyggnadskontorets planavdelning. Beslut om planändring tas i Stadsbyggnadsnämnden. För ytterligare information kontakta planchef Liselott Johansson tfn 10 57 78. En planändring tar ungefär ett år att genomföra.
 • För försäljning av dagligvaror  krävs att fastigheten i gällande detaljplan är godkänd för handel med livsmedel. I annat fall måste planändring genomföras (se ovan).
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret har hand om tillsyn och efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. och har också viss rådgivande funktion till företag.
 • Socialtjänstens tillståndsenhet handlägger tillstånd för alkoholservering.

Senast granskad/publicerad: