search
Sök
menu
Meny

Miljöanpassad upphandling

I samband med upphandlingar ställs miljökrav, för att styra samhället mot en långsiktigt hållbar produktion och konsumtion.

Jönköpings kommun köper varor, tjänster och entreprenader för ca 2 miljarder kr varje år. I kraft av denna summa är miljökrav i kommunens upphandlingar ett marknadsdrivande verktyg för hållbar utveckling. Miljökrav i upphandling behöver formuleras utifrån den unika upphandlingen och dess miljöpåverkan. Krav och kriterier ska vara konsekventa, konkurrensfrämjande och affärsmässigt drivande.

Program för miljöanpassad upphandling (antaget i kommunfullmäktige 2015-06-17  § 178) är ett styrande dokument som anger hur upphandlande enheter inom Jönköpings kommun ska förhålla sig till miljökrav i upphandlingar. Programmet avser upphandlingsområdena varor, tjänster och vissa entreprenader. De entreprenader som berörs är anläggnings-, drift- och underhållsentreprenader, men däremot inte byggentreprenader.

Programmet innehåller kortfattad information om hur miljökrav i upphandlingar ska ställas:

Miljökraven vid entreprenader ska vara de samma oavsett vilken förvaltning som genomför upphandlingen. Det åligger därför den förvaltning som genomför en upphandling att miljökraven i bilagan Miljökrav anläggning-, drift- och underhållsentreprenader ställs (bilagan finns sist i programmet).

För upphandling av varor och tjänster har Upphandlingsmyndigheten utarbetat kriterier i olika nivåer för en rad områden. Kriterierna finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats, välj Hållbarhet. Om det finns krav på basnivå så ska dessa krav ställas. Om det finns avancerade krav så bör de ställas. Bedömning görs från fall till fall. Programmet innehåller därutöver specifika riktlinjer för områdena animaliska produkter, transporttjänster och fordon.

Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

pdf: Program för miljöanpassad upphandling (pdf, 479.3 kB)