Regler för upphandling

Här hittar du information om de regler och kommunala handlingsprogram som styr våra upphandlingar.

Kommunens upphandlingar regleras av upphandlings­lagarna samt den kommunala upphandlings­policyn.

Tillsynen  över upphandlings­verksamheten utövas av kommun­revisionen samt Konkurrens­verket.

Lagregler

Upphandling regleras av framförallt fyra lagar:

  • Lag om offentlig upphandling (LOU)
  • Lag om Upphandling inom Försörjningssektorn (LUF)
  • Lag om upphandling av koncessioner
  • Lag om valfrihetssystem (LOV).

Vem får lämna anbud?

Anbud får lämnas av alla företag vid öppen upphandling och förenklad upphandling. Vid förhandlad, urvals- och selektiv upphandling kan alla ansöka om att få lämna anbud. Efter en kvalificerings­process bjuds ett antal anbudsgivare in att lämna anbud. Vid så kallad direkt­upphandling kan kommunen vända sig direkt till en eller flera leverantörer och ta in anbud, alternativt beställa direkt. Beloppsgränsen för detta hittar du på Upphandlings­myndighetens webbplats, se länk nedan.

Hur bedöms anbuden?

Leverantörerna kvalificeras enligt de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Därutöver kontrolleras att alla krav på varan/tjänsten är uppfyllda. Utvärderings­kriterierna bedöms och poängsätts efter de normer som står angivna i förfrågningsunderlaget.

Vid en upphandling kan kommunen endast värdera de svar som anbudsgivaren lämnat på de krav och kriterier som är angivna i förfrågningsunderlaget. Vissa upphandlingar kan avslutas med en förhandling.

Mer information om upphandlingsprocessen

För en beskrivning av upphandlingsprocessen i sin helhet, se länk nedan till Upphandlingsmyndighetens webplats.

Senast granskad/publicerad: