Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Här har vi samlat all information du behöver för att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Exempelvis hur du anmäler detta till oss.

Elektroniska cigaretter kallas även för Vape, E-cigg, E-cigaretter, el-cigg eller el-cigaretter. Med påfyllnadsbehållare menas en behållare med vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Vätskan kallas också e-jucie eller e-vätska.

I lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter regleras vad du som näringsidkare måste förhålla dig till när du säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Tillståndsenheten ansvarar för ärenden gällande anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Anmälan

För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället är beläget. Anmälan kan göras via våra e-tjänster.

Anmälan om förändring eller upphörande

Förändringar i verksamheten eller bolaget, till exempel ägarbyte, nya bolagsmän eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta med försäljningen.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Du som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen.

En del av egenkontrollen är att bolaget, föreningen eller näringsidkaren ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner personalen i verksamheten ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen. Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller en vägledning för egenkontrollprogram som syftar till att underlätta utformandet av egenkontrollprogrammet som ska upprättas för varje försäljningsställe.

Tillsyn av försäljningsstället

Tillståndsenheten utför tillsynsbesök hos de verksamheter som har anmäld försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Vid tillsynen kan bland annat följande kontrolleras: egenkontrollprogram, rutiner för ålderskontroll, rutiner mot langning, skyltning för 18-årsgräns och marknadsföring.

Tillsynsbesöken kan tillståndsenheten genomföra med personal från exempelvis Polisen. Tillsyn som genomförs tillsammans med andra myndigheter kallas för samordnad tillsyn.

Vad händer när ett tillsynsärende öppnas?

Tillståndsenheten öppnar ett tillsynsärende för att utreda om verksamheten uppfyller lagkraven. Vid eventuella brister ges bolaget, föreningen eller näringsidkaren möjlighet att inkomma med synpunkter på bristerna.

Tillståndsenhetens ambition är alltid att rättelse ska ske frivilligt. Beroende på hur allvarlig tillståndsenheten bedömer att bristen är, så är det dock inte alltid möjligt med enbart frivillig rättelse. I de fall den slutliga utredningen visar att bristen är konstaterad kan det innebära att tillståndsenheten behöver vidta åtgärder genom att besluta om förbud, föreläggande, försäljningsförbud eller varning.

Detta händer vid konstaterade brister i din verksamhet:

Föreläggande

Ett föreläggande är ett beslut som är tänkt att tvinga företagaren att göra något. Det kan till exempel vara så att kommunen upptäckt att det finns reklam som inte är tillåten utanför en butik. Då kan kommunen besluta om att förelägga företagaren att plocka ner reklamen. Om tillståndshavaren inte plockar ner reklamen bryter denna mot föreläggandet. Kommunen kan lägga ett vite till föreläggandet, vilket betyder att den som bryter mot föreläggandet kan behöva betala vitet.

Förbud

Ett förbud kan användas när kommunen vill att tillståndshavaren ska sluta med en viss sak. Till exempel kan det vara att företagaren säljer tobak utan svenska varningstexter. Om företagaren fortsätter sälja tobak utan svenska varningstexter bryter denna mot förbudet och kan då tvingas betala vitet.

Vad är vite?

Ett vite är en typ av avgift. Om tillståndshavaren bryter mot ett föreläggande eller ett förbud så kan företagaren tvingas betala vitet.

Varning

Kommunen kan meddela den som har anmäld försäljning en varning. Det innebär att allvarliga brister har framkommit, dock inte så pass allvarliga att det finns skäl för försäljningsförbud. Fortsätter tillståndshavaren göra fel efter varningen så kan kommunen besluta om försäljningsförbud.

Försäljningsförbud

Ett försäljningsförbud innebär att kommunen förbjuder företagaren att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under en period, upp till sex månader. Det här beslutet använder kommunen bara när företagaren brutit mot lagen på ett mycket allvarligt sätt. Det kan till exempel vara att butiken sålt elektroniska cigaretter till personer som är under 18 år.

Vad händer efter beslut?

Om tillsynsärendet leder till en åtgärd skickar tillståndsenheten ut beslutet. Tillsammans med beslutet skickas även en besvärshänvisning. Besvärshänvisningen beskriver hur sökanden ska gå tillväga om sökanden vill överklaga beslutet. En överklagan kan lämnas in först efter att beslut i ärendet är taget.

Avgifter

Kommunen tar inte ut någon avgift för registrering av din anmälan. Kommunen har dock rätt att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten.

Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget, föreningen eller näringsidkaren har tillståndsgiven tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Bolaget, föreningen eller näringsidkaren får en faktura på tillsynsavgiften som tas ut en gång om året.

Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan.

Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.

Avgifter vid försäljningstillstånd av tobak samt anmäld detaljhandel av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl eller receptfria läkemedel Pdf, 177.1 kB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

E-post: Tillståndsenheten

Erica Kvarneving, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 59 37

Sandra Fagerberg, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 34 86

Felicia Lundgren, tillståndshandläggare
Telefon 036-10 79 87

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping