Starta eller ta över livsmedelsverksamhet

En kock förpackar livsmedel i ett kök.

Här kan du som vill starta eller ta över en verksamhet med livsmedelshantering läsa om hur du lämnar in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten drar igång.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på t.ex. egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen.

Registrering av livsmedelsverksamhet

En registrering av en livsmedelsverksamhet är knuten till livsmedelsföretagaren och till den typ av verksamhet som denne har i just den anläggningen. Detta innebär att ingen kan ta över någon annan företagares verksamhet i samma anläggning utan att anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret först.

En registrering upphör alltså vid ägarbyte och om företagaren väljer att flytta sin verksamhet till nya lokaler. Det är den nye ägarens ansvar att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret och lämna in anmälan om registrering. Livsmedelslagstiftningen säger att om den nye ägaren inte lämnar in en anmälan, ska miljö- och hälsoskyddskontoret åtalsanmäla den nya ägaren.

Anmälan får endast göras av behörig firmatecknare.

Vem är livsmedelsföretagare?

Verksamheten ska ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation för att betraktas som livsmedelsföretag. Med viss kontinuitet menas t.ex. en viss regelbundenhet och att det inte är fråga om tillfälligheter. Flera faktorer spelar in i bedömningen av viss organisation, t.ex. att vissa utrymmen iordningställts, livsmedelshanteringen har en viss omfattning i mängd eller antal konsumenter eller att det finns personal.

Sanktionsavgift - om du inte anmäler din verksamhet

Det här är viktig information om du startar eller ta över en

livsmedelsverksamhet inom stat, kommun eller region:

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen. Den nya lagstiftningen innebär att sanktionsavgift kan utfärdas vid utebliven anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet. Om ingen anmälan sker innan livsmedelsverksamheten påbörjas ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp om 40 000 kronor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslut om eventuell sanktionsavgift och avgiften tillfaller staten.

livsmedelsverksamhet - övrig verksamhet

Från och med 1 januari ändrades livsmedelslagen. Den nya lagstiftningen innebär att du kan få betala en sanktionsavgift. Förändringarna kan påverka dig som startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta till oss. Det gäller även vid ändring av bolagsform.

Sanktionsavgiften som du kan få betala motsvarar 1% av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor.
Om du tar över en redan registrerad anläggning utan att först meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar 0,5 % av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslutet och avgiften tillfaller staten.

Senast granskad/publicerad: