search
Sök
menu
Meny

Fordonstvättar, bilvård, regler och tillsyn

En bil som tvättas i en fordonstvätt.

Spillvatten från biltvätt innehåller bl.a. metaller och mineralolja. Förorenat vatten kan skada växt- och djurliv och störa kommunal avloppsrening och därför finns riktlinjer för tvätt av fordon.

Riktlinjer för tvätt av fordon, fordonsvård

Vatten från fordonstvättar/fordonsvård behöver renas genom oljeavskiljare och eventuellt ytterligare reningsanläggning. För att kontrollera om reningen fungerar ska man ta prov under högsäsong (1 november – 31 mars), dock tidigast 6 veckor efter installation eller senaste tömning av  oljeavskiljaren. Det finns riktvärden för de olika föroreningarna som inte bör överskridas. Om något riktvärde överskrids ska verksam hetsutövaren, t.ex. tillsammans med sin kemikalieleverantör, undersöka möjligheter till förbättringsåtgärder.

Lokala hälsoföreskrifter för Jönköpings kommunöppnas i nytt fönster

Att tänka på

  • Använd miljömärkta produkter, t.ex. Svanen till bilen
  • Tvättkemikalierna får inte försämra reningsanläggningens funktion. Följ leverantörens anvisningar och informera kunderna om vad som får användas.
  • Använd inte starkare produkter eller högre dosering än nödvändigt, anpassa beroende på t.ex. nedsmutsningsgrad och årstid.
  • Tvätt av fler än 5000 personbilar eller 1000 större fordon är anmälningspliktigt.
  • För mindre anläggningar är det bra om miljö- och hälsoskyddskontoret informeras om planerad verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet, blanketter för start, ändring, driftstörning, nedläggning

Tvätta bilen rätt

Hållbar biltvättlänk till annan webbplats

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020)

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

Kontakt

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77