Förorenad mark, lagstiftning och anmälan

En grävmaskin gräver bort förorenad jord

Här kan du läsa vad som gäller när en plats blivit förorenad av utsläpp, spill eller olyckshändelse. Föroreningarna utgör en stor risk för människor och miljön.

Föroreningar kan förekomma i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten och sediment. Det kan röra sig om tungmetaller, oljeprodukter eller organiska miljögifter. Risken för att föroreningarna sprids varierar för olika områden och markanvändningen.

Det är viktigt att undersöka förorenade områden. När en förorening upptäcks ska miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktas omgående. Innan ett område ska saneras måste detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Det är i första hand den som orsakat föroreningen alternativt fastighetsägaren som har ansvar för att sanera området.

Vad säger lagen?

I samband med miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 skärptes lagstiftning kring ansvarsfrågor för förorenade områden. Den som har förorenat marken är också den som i första hand är ansvarig.

Även den som köper en fastighet kan bli ansvarig för eventuell undersökning och sanering av förorenad mark. Ansvaret kan i vissa fall delas lika mellan flera verksamhetsutövare eller mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Enligt miljöbalkens upplysningsskyldighet (10 kapitlet, 9 §) är den som upptäcker en förorening skyldig att snarast underrätta tillsynsmyndigheten (dvs. miljö- och hälsoskyddskontoret). Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten göra efterbehandlingsåtgärder i ett område som är förorenat. Detta finns reglerat i 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  Se länk till Regeringskansliets rättsdatabaser nedan.

Anmälan eller tillstånd kan krävas vid efterbehandling eller omhändertagande av förorenade massor, enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om lagstiftning inte efterlevs är det ett miljöbrott som kan leda till åtal. Använd vår blankett, se nedan.

Miljö- och hälsoskyddskontorets uppgift

Tillsynsmyndigheten har till uppgift att se till att lagstiftningen – dvs. miljöbalken – efterlevs. Detta sker genom tillsyn, information och rådgivning. I Jönköping ligger denna uppgift på miljö- och hälsoskyddskontoret.

När en anmälan kommer in till miljö- och hälsoskyddskontoret får länsstyrelsen möjlighet att yttra sig. Därefter tar miljö- och hälsoskyddskontoret ett beslut. Det kan innehålla upplysningar/råd som inte föranleder några åtgärder eller är förenade med olika förelägganden.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har en dialog med verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren och fastställer målen med en eventuell markundersökning och/eller efterbehandling (sanering). Hur omfattande ska markundersökningen vara? Vilka parametrar och riktvärden bör analyseras respektive användas? Till vilka nivåer ska saneringen ske?

Saneringsrapport

När en efterbehandling/sanering är avslutad ska en saneringsrapport (slutrapport) skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret. Där gör man en slutlig bedömning och svarar med ett beslut.

Saneringsrapporten ska beskriva hela projektet inklusive målen och uppnådda resultat. Den ska också innehålla uppgifter om vart förorenade massor transporterats och omhändertagits. 

Anmälan och vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskyddskontoret ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten, omfattningen och miljöeffekter. Anmälan ska inlämnas i god tid, minst 6 veckor, innan verksamheten startar. Använd blanketten Anmälan om efterbehandling av förorenad mark.

Anmälan bör innehålla bl.a. följande:

 • Ansvarig verksamhetsutövare, fastighetsägare (lagfaren och taxerad) samt respektive organisationsnummer.
 • Anmälare, beställare, kontaktperson (konsult, entreprenör).
 • Gatuadress och fastighetsbeteckning.
 • Situationsplan över området (med förorenat område markerat, ev. även provtagningspunkter om detta finns).
 • Historia kring fastigheten och dess verksamheter.
 • Dagvattenbrunnar samt recipienter i området och dess närhet.
 • Planerad markanvändning. Syftet med saneringen. Kod i detaljplan.
 • Typ av förorening och föroreningsrisk ur miljö- och hälsoperspektiv.
 • Vidtagna skyddsåtgärder och masshanteringsplan.
 • Beskrivning av markarbete eller sanering och efterkontroll.
 • Avfallsmottagare, plats för avfallet.

pdf blankett: Anmälan om efterbehandling av förorenad mark Pdf, 814.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift, taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

De taxor och avgifter som tas ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2021 är under redaktionell omarbetning. Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-10 till 1 155 kronor för år 2021. (1 047 kronor år 2020).

Kontaktpersonerna har mer information om taxan.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Andreas Bengtsson
Miljöingenjör
036-10 54 53

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 21 34

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
036-10 25 01