search
Sök
menu
Meny

Alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings kommun

Enligt alkohollagen ska varje kommun utforma riktlinjer för hur alkohollagen ska tillämpas i kommunen.

Här finns ett utdrag ur riktlinjerna som berör det som är specifikt för Jönköpings kommun. Under dokument finns en länk till de alkoholpolitiska riktlinjerna i sin helhet.

Alkoholpolitiska riktlinjer

Jönköpings kommun har i skriften ” Program för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen” samlat information för dig som vill veta mer om serveringstillstånd och lämplighetsprövningen. Programmet innehåller information både för dig som vill söka serveringstillstånd och för dig som redan har ett serveringstillstånd.

I skriften finns också Jönköpings kommuns alkoholpolitiska riktlinjer. Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska ha riktlinjer och kan på så sätt utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Här finns ett utdrag ur riktlinjerna som berör en del av det som är specifikt för Jönköpings kommun. Under dokument finns de alkoholpolitiska riktlinjerna i sin helhet.

Matkrav
Jönköpings kommun har inga uppställda krav på ett visst antal förrätter, varmrätter och efterrätter för att anses uppfylla matkravet. Kommunen gör vid ansökan en helhetsbedömning utifrån matkravet. Vad kommunen tittar på för att bedöma om matkravet uppfylls är kökets kapacitet och standarden på köksutrustningen, andelen förädling av råvaror, andelen prefabricerad mat, hur pass varierat matutbudet är, om köket används och möjliggör den förädling som menyn kräver.

Alkoholpolitiska olägenheter
I Jönköpings kommun tillmäts Polisens yttrande om ordningsläget i området och yttrandet från den nämnd som ansvarar för miljöinspektion med bedömning av risken för att störningar uppkommer för närboende stor vikt i tillståndsprövningen. En individuell prövning av risken för alkoholpolitiska olägenheter görs med hänsyn till dessa yttranden. Ett eventuellt avslag ska alltid motiveras och det ska redogöras för vilka olägenheter det är fråga om och vad som ligger till grund för att olägenheterna befaras uppstå. Kommunen ges enligt förarbetena till alkohollagen möjlighet att ta hänsyn till särskilt känsliga och skyddsvärda områden. Områden som i Jönköpings kommun kan anses vara särskilt känsliga och skyddsvärda är bland andra områden där det vistas mycket ungdomar.

Serveringstider
I Jönköpings kommun ges möjlighet att, efter särskild prövning, medge utökade serveringstider till 03.00. Utökningen ska ansökas om och yttranden inhämtas av kommunen från Polisen och från den nämnd som ansvarar för miljöinspektion. För att bli beviljad serveringstider till 03.00 ställs som krav att det är i samband med offentlig tillställning. Ansökan om offentlig tillställning görs hos Polisen som också kan ställa krav på ordningsvakter. Det ska poängteras att det faktiskt ska hållas en offentlig tillställning för att kunna använda sig av serveringstider till 03.00, det vill säga inte enbart att sökande har blivit beviljat tillstånd från Polisen.

Vad gäller serveringstider fram till 02.00 krävs inget tillstånd för offentlig tillställning, dock lägger kommunen även vid dessa ansökningar stor vikt vid yttranden från Polisen och den nämnd som ansvarar för miljöinspektion.

Vad gäller uteservering finns ingen normaltid stadgad i alkohollagen. Kommunen behöver därför beroende på var uteserveringen är belägen göra en bedömning av om serveringstiderna på uteserveringen kan följa de ordinarie serveringstiderna för serveringsstället. Även vad gäller serveringstider för uteserveringar tillmäts stor betydelse till yttranden från Polisen och den nämnd som ansvarar för miljöinspektion. I Jönköpings kommun kan för serveringstid efter normaltiden, 01.00, bestämmas en prövotid på upp till tolv månader om risk för närboendestörningar föreligger.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Tfn 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping