search
Sök
menu
Meny

Ansöka om serveringstillstånd

Serveringstillstånd söks hos den kommun där serveringsstället ska finnas. I Jönköpings kommun handläggs ärenden om serverings­tillstånd av tillstånds­enheten som tillhör social­förvaltningen.

De flesta serveringstillstånd beslutas av socialnämnden, men vissa tillfälliga tillstånd beslutas av tillståndsenheten.

Ansökan om serveringstillstånd gör du via vår e-tjänst. Om du inte kommer igång med e-tjänsten kontakta tillståndsenheten.

E-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd, anmälan och registreringlänk till annan webbplats

Hur går handläggningen till?

Du som funderar på att söka serveringstillstånd rekommenderas att först kontakta tillståndsenheten via telefon eller e-post.

Ansökan

När ansökan har skickats in via vår e-tjänst ska ett personligt möte bokas in. Den sökande kan på mötet ställa frågor och berätta mer om sin planerade verksamhet.

Ansökningsavgiften återbetalas inte, oavsett vilket beslut som fattas.

Handläggning

En handläggare på tillståndsenheten går igenom ansökningshandlingarna och begär, om det behövs, kompletteringar från den sökande.

När ansökan är komplett skickar handläggaren på tillståndsenheten ut remisser till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten som yttrar sig om ansökan.

Under tiden utreder handläggaren ärendet och skriver en tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Vid behov gör handläggaren också besök på serveringsstället. Ska den sökande göra kunskapsprovet görs det också under den här tiden. När handläggaren fått in svar på remisserna skrivs tjänsteskrivelsen färdigt.

Om tillståndsenheten inte föreslår precis det den sökande ansökt om för beslut till socialnämnden, skickas tjänsteskrivelsen till den sökande som får tillfälle att yttra sig. Den sökande kan också få möjlighet att komma till sammanträdet då socialnämnden beslutar och då få framföra sina argument.

Handläggningstid

Enligt lag ska kommunen fatta beslut inom två månader från att en fullständig ansökan kommit in. Handläggningstiden för ett serveringsärende gällande permanent servering till allmänheten är normalt åtta veckor efter att ansökan är komplett. Åtta veckor är den tid som garanteras av kommunen om den sökande lämnar in en fullständig ansökan och redovisar samtliga begärda handlingar och uppgifter inom uppgjord tid.

Handläggningstiden är alltså mycket beroende av att den som ansöker om tillstånd lämnar in begärda handlingar.

Beslutsfattande

När yttrandena kommit in och utredningen är färdig lämnar handläggaren över tjänsteskrivelsen till socialnämnden, som fattar beslut i ärendet. Socialnämnden kan besluta att ett tillstånd ska förenas med villkor, t.ex. bordsservering, utbildning av personalen i ansvarsfull alkoholservering eller förordnade ordningsvakter.

När beslutet är fattat kontaktar handläggaren den sökande och meddelar socialnämndens beslut.

Har socialnämnden i sitt beslut beviljat serveringstillstånd skriver handläggaren ut ett tillståndsbevis och skickar till den sökande, som nu kallas tillståndshavare. Tillståndsbeviset innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar och krävs för att få köpa in alkohol till serveringsstället. Har socialnämnden beslutat om villkor finns även villkoren med på tillståndsbeviset.

Har socialnämnden avslagit ansökan helt eller delvis skickar handläggaren ut beslutet, tillsammans med information om hur det kan överklagas, till den sökande.

Kunskapsprov i alkohollagen

Du som söker tillstånd för servering eller provsmakning måste genomföra ett särskilt kunskapsprov för att visa att du har kunskaper i alkohollagen. Provet är utformat av Folkhälsomyndigheten och provresultatet är giltigt i tre år för den som inte har permanent serveringstillstånd.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov finns fyra undantag då man inte behöver göra ett kunskapsprov:

  1. Sökande har tidigare avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  2. Sökande har inte tillstånd men har högst tre år före en ny ansökan avlagt godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  3. Sökande har inte avlagt prov men har i samma kommun serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och är en sökande vars kunskaper det inte finns skäl att ifrågasätta, eller
  4. Sökande har inte avlagt prov men har i en annan kommun serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar

För den som vid ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomföra kunskapsprov. Men vid det andra ansökningstillfället måste du visa att du har kunskap i alkohollagen och därför genomföra kunskapsprovet. Ansöker du om tillfälligt tillstånd och det var mer än tre år sedan du genomförde kunskapsprovet måste du göra provet igen.

Det är alltid tillståndsenheten som avgör om den sökande ska genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt. Provtillfällen erbjuds endast till den som söker serveringstillstånd. Provet bokas därför in först när ansökan är inlämnad. Kontakta tillståndsenheten för att boka en tid för kunskapsprov.

Provresultat från utbildningar i alkohollagen
På vissa utbildningar i alkohollagen genomförs ett prov som en del av utbildningen. Observera att dessa prov inte är giltiga som kunskapsprov vid ansökan om serveringstillstånd. Det kunskapsprov som ska genomföras för att kunna beviljas serveringstillstånd är det prov som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.

Förberedelser inför provet
I Folkhälsomyndighetens kunskapsplan kan du läsa mer om provet och vilka kunskaper som krävs för att klara det. Länk till Folkhälsomyndigheten hittar du under länkar.

Ska du göra provet för permanent servering till allmänheten bör du vara förberedd på att provet även innehåller frågor om catering. Det beror på att ett serveringsställe som har permanent servering till allmänheten kan anmäla cateringverksamhet utan att företrädaren behöver göra kunskapsprovet igen.

Hur går kunskapsprovet till?
Du börjar med att anmäla dig till provet hos din handläggare på tillståndsenheten.

  • Avgift för kunskapsprov, 600 kr, betalas via faktura. Fakturan skickas till sökanden efter att provet har gjorts.
  • Provet genomförs via dator inne på tillståndsenhetens kontor. Tiden för provet är högst 90 minuter.
  • Finns det behov av tolk bokas en tolk från tolkförmedlingen av tillståndsenheten. Tiden för provet är då högst 120 minuter.
  • Provet är upplagt som ett så kallat ”multiple choice”-prov där du får flera svarsalternativ per fråga.
  • Provet består av fyra olika delar: alkoholpolitik, servering, tillsyn samt mat och utrustning. För att bli godkänd på provet krävs 75 % rätta svar i var och en av de fyra delarna.
  • Det finns möjlighet till två omprov. Avgift betalas för varje tillfälle.

Hur redovisas provresultatet?
Dagen efter att provet är inskickat får du reda på resultatet. Handläggaren gör en utskrift av resultatet och du kan där se hur många rätta svar du hade i var och en av de fyra delar som provet består av och hur många procent rätta svar det motsvarade.

Vilka olika slags kunskapsprov finns det?
Folkhälsomyndigheten har utformat sju olika kunskapsprov som består av olika många frågor, beroende på vilket slags serveringstillstånd som söks.

Kunskapsprov

Typ av serveringstillstånd

Antal frågor

Stadigvarande tillstånd till allmänheten

60

Stadigvarande cateringverksamhet för slutna sällskap

60

Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap

44

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

44

Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap

28

Stadigvarande tillstånd för pausservering

28

Tillstånd för provsmakning

28


Folkhälsomyndighetens kunskapsplan – vad som krävs för att klara kunskapsprovet.länk till annan webbplats

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Tfn 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping