search
Sök
menu
Meny
Sök

Beslut om samråd för planprogram på Målö ängar och Målön

Karbild som visar området för planprogrammet mellan Taberg och Torsvik.

Kommunen håller på att ta fram ett planprogram för området kring Tahe, Flahult och Målön. Det ska vara vägledande för kommande detaljplaner i området för att möjliggöra skola och bostäder och ett framtida verksamhetsområde.

Syftet med planprogrammet är att skapa en helhetsbild och översikt av lämplig byggnation och omvandling av området som idag består främst av skog och mossodlingar.

Verksamhetsområde, bostäder och skola

Planprogrammet består huvudsakligen av två delar. Väster om Tahevägen (Målö ängar) är tanken att skapa möjlighet för bostäder, bland annat i form av villor, och i framtiden finns också behov av en ny större F-6-skola.

Öster om Tahevägen (Målön) ska planprogrammet möjliggöra en utveckling av Logpoint/Torsvik verksamhetsområde genom expansion mot väster i enlighet med gällande översiktsplan och pågående arbete med ny utbyggnadsstrategi. Området har stora fördelar som verksamhetsområde med befintlig service och god infrastruktur med E4 och befintlig järnväg och kombiterminal som innebär möjligheter för överflyttning av godsflöden i stor skala från väg till järnväg. Markanvändningen föreslås vara differentierad där mer störande verksamheter lokaliseras i de östra och sydöstra delarna närmast befintliga delar av Torsvik och Målön.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande men kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner i området och utgör även planbesked för området.

Samråd

Den 22 april beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till planprogrammet ska ut på samråd. Det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådstiden är 10 maj-7 juli 2021. Den 9 juni kommer vi hålla ett webbsänt samrådsmöte då vi informerar om planen och ger möjlighet att ställa frågor.

Sidan för planprogrammet

Frågor och svar

Varför behöver Torsvik och Logpoint expandera?
Jönköpings kommun växer och vi måste skapa förutsättningar för både mer bostäder och arbetsplatser. Kommunen har en lång kö på intressenter och vi behöver omplacera befintliga verksamheter när den centrala stadsdelen kring södra Munksjön utvecklas för att få andra funktioner. Aktuellt område är attraktivt för många företag och särskilt lämpligt eftersom det ligger nära E4 och dessutom nära järnväg och en eventuell kombiterminal.

Varför behövs en ny skola, det finns ju en nyrenoverad skola i närheten?
Nuvarande Taheskolan har bara ett tillfälligt bygglov och kan inte ligga där permanent eftersom det är ett industriområde. Kommunen tittar på olika scenarier för skolbehov och rektorsområden i Norrahammar/Taberg och i flertalet scenarier behövs en ny skola inom Målö ängar för att fylla behovet när invånarantalet växer. Förutom Målö ängar är flera andra detaljplaner för bostäder på gång som påverkar behovet av en ny större skola.

Hur många bostäder och villatomter kommer det bli?
Sammanlagt inom programområdet föreslås bostäder ungefärligt fördelat på följande sätt:

  • Ca 70 villor för enskilt byggande
  • Ca 100 gruppbyggda villor
  • Ca 120 Radhus/kedjehus
  • Mellan 130–300 lägenheter i flerbostadshus. Det lägre antalet bostäder är om Smedjehov inte bebyggs.

Hur kommer villatomterna säljas?
Villatomterna kommer säljas via kommunens tomtkö.

Publicerad: