Dags att besvara förskolans och gymnasiesärskolans brukarenkät

Vi vill veta vad du tycker om vår verksamhet, dina synpunkter är viktiga. Nu är den årliga brukarenkäten öppen för vårdnadshavare med barn i förskolan och elever i gymnasiesärskolan.

Förskolans vårdnadshavare och gymnasiesärskolans elever får genom enkäten möjlighet att uttrycka sina åsikter om verksamheten. Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor, och alla årskurser i gymnasiesärskolan. Resultatet visar vad vi kan bli bättre på och därför är enkäten en viktig del i varje förskolas eller gymnasiesärskolas kvalitets- och förbättringsarbete.

Webbenkäten besvaras på plats på respektive förskola eller gymnasiesärskola. Du får mer information av personalen när det är dags för dig att besvara enkäten.

Övriga skolformer kommer istället svara på Skolverkets Skolenkät detta år.

Resultatet

Resultatet kommer att presenteras under senare delen av våren 2023. Genom att i stort sett samma frågor ställs varje år är det möjligt att jämföra resultat mellan olika år för en förskola.

Läs mer om brukarenkäten 2023