search
Sök
menu
Meny
Sök

Digitalt samråd kring etablering på Norrängen

Torsdagen 6 maj höll kommunen ett digitalt samrådsmöte angående etableringen av McDonalds på Norrängen i Huskvarna.

Vi har fått många synpunkter på nyheten om att McDonalds vill etablera sig på Norrängen i Huskvarna. Stadsbyggnadsnämnden har med anledning av det skjutit upp beslutet om bygglovet för att ge möjlighet till information och tid för boende att yttra sig

Vid mötet presentera hanteringen runt bygglovet och bedömningen gentemot gällande detaljplan, hur vi jobbar med etableringar och hanteringen av synpunkter på bygglovsansökan. Därefter besvarades en del av frågorna som ko in via chatten. Du kan se mötet i efterhand vi länken nedan.

Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på bygglovsansökan ska de skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadskontoret senast den 14 maj.

E-post: bygglov@jonkoping.se
Adress: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping

Märk ditt yttrande med: 2021-416

Kompletterande svar på frågor som inte besvarades i sändningen

Det kom in en stor del frågor under webbsändningen. Många besvarades i presentationen och en del vid frågestunden. Nedan presenteras några kompletterande svar på frågor som var vanliga. Att vi inte valt att besvara en del frågor beror bland annat på att det inte finns några klara svar att ge och det blir då lätt spekulation eller att svaret hänger ihop med det beslut som Stadsbyggnadsnämnden tar i bygglovsärendet.

Varför har kommunen hjälpt byggaktören med arbetet kring bygglovsansökan?
Kommunen ska försöka verka för att Jönköping ska fortsätta vara det naturliga valet för företag att vilja utveckla sin verksamhet i eller nyetablera sig i. Detta är ett uppdrag som rent allmänt kommer från den politiska ledningen och regleras i reglemente. Vi jobbar lösningsorienterat och försöker se positivt på de förfrågningar som kommer. I detta arbete ingår att föra god dialog med aktör, samverka, förhandla och ställa krav för etablering och köp. Att samverka kring planeringsdokument och situationsplaner innan bygglov är inget ovanligt, det ingår i rollen för mark- och exploateringsavdelningen. Vi ska värna att kommunens intressen tillgodoses och samtidigt i dialog med aktör optimera förutsättningarna för platsen.

Har ni medvetet inte informerat i tid och bra?
Nej, men tyvärr kan vi konstatera att informationsgången inte blev så bra som helhet och har anledning till att se över rutinerna för olika delar i processen vid denna typ av önskemål om etablering och byggnation. Att stadsbyggnadsnämnden skjutit fram beslutet och informerat närboende via brev och i ovan beskrivna samrådsmöte har varit ett försöka att ge boende chans att få information och yttra sig innan beslut.

Hur kommer det sig att att bygglovsansökan bara är på 598 kvm när den totala ytan som McDonald´s kommer att förfoga över är ca 2.750 kvm?
Den ansökta byggnaden har en byggnadsyta på 598 kvadratmeter medan fastigheten (tomten) Hagstensgärdet 1:6 är på 2748,65 kvm. Byggrätten är alltid mindre än vad fastigheten är och i detta fall begränsas vad som kan byggadas av prickad mark (mark som inte får bebyggas) och verksamhetens behov av parkeringar och leveranser.

Är det inte så att så fort Stadsbyggnadsnämnden fattar eventuellt beslut så kan McDonalds sätta spaden och köpa marken dagen efter?
En etableringsdiskussion för platsen har pågått under en längre tid, där förutsättningar, samverkan och överenskommelser om affärsvillkor bl.a. måste hanteras. Aktören har ett tillställt nyttjanderättsavtal hos sig, men vi, båda parter, har varit överens om att låta tekniska nämnden ta ställning och besluta om själva förvärvet först efter att vi fått avgjort om bygglov är möjligt eller ej, alltså att den formella bygglovsprocessen får prövas först. Därefter krävs ett beslut i tekniska nämnden, undertecknande av handlingar, erläggande av handpenning m.m. innan aktören får sätta spaden i marken.

Vad får Mcdonalds betala för marken?
I avtalet framgår tydligt att överenskommen köpeskilling är 1 000 kr/ kvm tomtyta och aktören äger rätt att tillträda marken för påbörjande av byggnadsarbeten först efter att en handpenning om 275 000 kr (10 % av köpeskillingen erlagts). Köpeskillingen är exkl. alla eventuella anslutningsavgifter.

I föreslaget avtal framgår även aktörens ekonomiska ansvar för utbyggnader av övriga anläggningar, laddinfrastruktur, angöringsvägar, förbättrad tillgänglighet för gång och cykeltrafik m.m.

Parkeringarna ligger på prickmark, det är väl inte en liten avvikelse?
I tidigare lagstiftning så var inte parkering på prickad mark att betrakta som en byggnad. I och med dagens lagstiftning ska en anläggning prövas som en byggnad. Vi har bedömt det som en liten avvikelse, vilket vi även har gjort i andra bygglov när parkering har varit placerad på prickad mark.

Vem har ansvaret för att detaljplaner är uppdaterade och anpassade för dagens samhälle? Vad krävs för att ändra en gammal detaljplan?
Stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret har ansvar för all detaljplaneläggning i kommunen. Det är ett omfattande arbete att ta fram nya eller ändra befintliga detaljplaner. Detta har vi endast gjort ett fåtal gånger i omvandlingsområdet söder om Munksjön, där vi vill genomföra en helt annan inriktning än de industriplaner som gäller där.

Planen på Norrängen är fortfarande aktuell och kommunen vill se någon typ av verksamhet på denna fastighet. Blir det inte denna etablering kommer kommunen, som fastighetsägare, att leta efter någon annan verksamhet som skulle passa här.

Hur mycket bedöms trafiken vidare söderut på Grännavägen respektive Hagstensgatan öka?
Den förväntande trafikökningen på Grännavägen vidare söderut är svårbedömd. Ett rimligt antagande kan dock vara att hälften av den lokala trafiken använder sig av Grännavägen söderut. Den lokala trafiken bedöms vara hälften av den totalt tillkommande trafiken till- och ifrån McDonalds. Med detta resonemang skulle den tillkommande trafiken på Grännavägen söderut uppgå till ca 300 fordon.

Den tillkommande trafiken på Hagstensgatan bedömer vi i stort sett bara utgörs av lokaltrafik genererad av boende/verksamheter i området. Risken för genomfartstrafik ser vi som minimal.

Har det gjorts någon utredning av klimatpåverkan och ökade utsläpp?
Nej, det är inget som normalt görs eller som det finns krav på vid denna typ av bygglovsansökan.

Är tanken att det ska vara öppet dygnet runt?
Långsiktig styrning av verksamhet har inte kommunen möjlighet till efter avyttring av tomt, den information vi fått som en del i etableringsdiskussionen och som vi bedömt rimlig är dock att man som aktör strävar efter att ha öppettider som upplevs tillgängliga, men samtidigt möter platsens förutsättningar. Bedömt kundunderlag för denna etablering har angetts indikera på öppettiden 7-24.

Handlingar till bygglovsansökan

pdf: Situationsplan Pdf, 252.2 kB. (Pdf, 252.2 kB)

pdf: Bygglovritning Pdf, 232.4 kB. (Pdf, 232.4 kB)

Publicerad: