search
Sök
menu
Meny

Föroreningar undersöks i Smedbyparken

Kommunen har upptäckt föroreningar i marken i Smedbyparken i Huskvarna. Nu kommer fler prover att tas i i parken för att ge en bättre bild av situationen. Det är ingen direkt fara för människor att vistas i parken.

I februari 2020 fick kommunen kännedom om att marken i Smedbyparken kan vara förorenad. Den intilliggande Vapenvallen ligger på en gammal deponi och kommunen har de senaste åren gjort uppföljningar på hur förorenat området är. Provtagningen i Smedbyparken gjordes som en del av detta arbete.

Kompletterande provtagning utfördes omgående som visar att förorening av främst bly och PAH (polyaromatiska kolväten) finns i marken. En punkt visar även förhöjda halter av kvicksilver.

Ingen direkt fara för människor

– De uppmätta halterna ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden men bedöms inte vara särskilt höga. Det innebär att det inte är någon direkt fara för människor att vistas i parken. Förra veckan gjorde vi kompletterande undersökningar av sandlådan i lekplatsen samt volleybollplanen, dessa prover visade inga föroreningar, säger Fredrik Svärd, miljöingenjör på Jönköpings kommun.

Parken stängs 18-20 maj för kompletterande undersökningar

Kommunen kommer fortsätta göra ytterligare undersökningar som ska ge en bättre bild av situationen. Det kan vara så att de visar att en del av marken behöver saneras för att säkerställa att området även på längre sikt är säker för alla att vistas i. Kompletterande prover kommer att tas 18-20 maj, då kommer parken att stängas av under tiden.

– Innan midsommar ska en rapport vara färdig som kommer att ge en mer tydlig bild av föroreningssituationen och hur vi kan hantera det, säger Fredrik Svärd.

Utvecklingen av Smedbyparken

Eftersom det just nu pågår ett projekt med att utveckla Smedbyparken kommer delar av de insatserna som skulle göras att pausas fram tills vi har svaren från den kompletterande undersökningen.

Publicerad: 2020-05-25 13.51