Granskning av detaljplan: du kan lämna synpunkter på planförslag på Råslätt

etikett

Illustration av de två nya byggnaderna som föreslås i ny detaljplan.

Illustrationen visar de byggnader som föreslås i planen.

På Råslätt finns ett förslag på detaljplan som möjliggör bland annat bostäder, verksamheter och parkering. Förslaget är ute på granskning, det innebär att du kan lämna synpunkter på det skriftligen senast den 28 juni

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Övermannen 20 m.fl. på Råslätt, med syfte att planlägga för nya bostäder, verksamheter och parkeringshus med centrumverksamhet i bottenplan. I förslaget ingår även planläggning av allmän plats, som gator, torg, gång- och cykelväg och teknisk infrastruktur.

Vintern 2021/2022 var detaljplaneförslaget ute på samråd och det fanns möjlighet att lämna synpunkter på det. Sedan dess har synpunkterna besvarats i en samrådsredogörelse och förslaget har till viss del omarbetats.

Du har möjlighet att lämna synpunkter under granskningsperioden

Det uppdaterade förslaget finns nu ute för granskning. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på det igen.

Du kan ta del av förslaget och handlingarna via länken nedan och i kommunens utställningshall i Juneporten, på Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 8-17. Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 3 maj-28 juni.

Här kan du ta del av förslaget till detaljplan för Övermannen 20 m.fl, Råslätt