Information om VA-arbetet i och vid Museiparken

Kartbild över arbetsområdet.

Arbetsområdet är markerat i blått. Klicka för större kartbild.

etikett

Under hösten 2022 inleder vi arbetet med att förnya vattenledningarna och utöka kapaciteten i dricksvattennätet i området kring Museiparken.

Vad är det som ska göras?

 • En ny underjordisk kammare, för dricksvattennätet ska byggas.
 • Gamla vattenledningar ska bytas i flera riktningar, med utgångspunkt i Museiparken
 • Servisanslutningar till några fastigheter i området kommer bytas
 • När VA-förnyelseprojektet är färdigställt, kommer Museiparken att genomgå en ombyggnad av parkmiljön.

Hur påverkar det dig?

 • Framkomligheten längs med Slottsgatan, Odengatan, Hovrättsgränd, Boktryckargatan, Västra Holmgatan och anslutande gator kommer påverkas eftersom utrymmet för trafikanter begränsas.
 • Busstrafiken kommer att ledas om, skyltning kommer att finnas på plats.
 • Möjlighet att parkera fordon påverkas till viss del under den tid arbete pågår.
 • Vissa gator kommer stängas av periodvis under projektets gång. Detta för att vi ska komma åt alla ledningar som ska ersättas.
 • Vi kommer att ha en byggplats för material och manskap i Museiparken.
 • Vid arbetet med vattenledningar kan tillfälliga tryckförändringar och missfärgningar av dricksvatten uppstå.
 • Arbetet under byggtiden kan orsaka buller och vibrationer.
 • Vissa fastigheter kommer ibland få vatten via provisoriska lösningar. Detta kan påverka vattnets temperatur.

Tidplan?

Projektet beräknas starta hösten 2022 och avslutas under våren 2024

Varför?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Stora delar av nätet behöver förnyas. Parallellt med denna förnyelse rustar Jönköpings kommun för kommande befolkningsökning med att öka kapaciteten i dricksvattennätet.

Hur ska vi göra detta?

På platser där gatan måste grävas upp används ibland så kallade schaktlådor. Det sparar mycket tid i efterarbetet och innebär att en mindre yta berörs än vid vanlig schaktning. Schaktlådor ger också en säkrare arbetsmiljö för personalen som utför ledningsarbetet.

På en del sträckor använder vi så kallad rörspräckning och sliplining. Då ersätter vi ledningarna utan att behöva gräva upp hela gatulängden. Det räcker med mindre grävningar vid anslutningspunkter. Det innebär mindre störning för allmänheten och metoden sparar flera arbetsmoment.