Kommande arbete på Väster – ny gång- och cykelväg och lednings­arbete

etikett

Korsning av två vägar. Bilar står parkerade på ena sidan.

I maj påbörjar vi etapp två av gång- och cykelvägen mellan Junegatan och Barnarpsgatan. Denna etapp innefattar Gjuterigatan mellan Klostergatan och Barnarpsgatan – där det idag är gångväg.

Under 2023-2025 förnyar vi Väster i Jönköping genom ny gång- och cykelväg, nya vatten- och avloppsledningar och ombyggnation av korsningar för höjd trafiksäkerhet och ökad trygghet.

Byggnationen av gång- och cykelvägen längs södra sidan av Gjuterigatan, från Junegatan till Barnarpsgatan, har delats upp i två etapper. Första etappen, mellan Junegatan och Klostergatan, byggdes 2020 och nu är det dags att fortsätta arbetet från Klostergatan till Barnarpsgatan. Arbetet påbörjas runt månadsskiftet april/maj 2023 och enligt tidplanen står den klar under oktober.

– Ett av kommunens mål är att öka andelen som väljer att resa hållbart, och att utveckla cykelvägnätet är en förutsättning för det. Dessutom har vi i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister, och den här gång- och cykelvägen ger bättre möjlighet för en tryggare trafikmiljö för den som ska ta sig till och från bland annat Junedalskolan, idrottshuset och högskolan, säger Fredrik Nyqvist, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

I samband med att vi bygger den nya gång- och cykelvägen kommer vi även bygga hastighetsdämpande åtgärder i korsningarna utmed sträckan samt förbättra belysningen här. Detta projekt samordnas även med Jönköping Energi som lägger nya elkablar och kabelskyddsrör längs sträckan.

Under byggtiden kommer ett körfält hållas öppet för biltrafik. Det kommer bli viss begränsad framkomlighet utmed sträckan, men vi kommer se till att trafik till och från fastigheterna ska vara möjlig under hela byggtiden.

Ledningsarbete – en del av vatten- och avloppsförnyelsen

I augusti påbörjas ledningsarbeten på del av Klostergatan, runt korsningen med Gjuterigatan.

– Det är fortsättningen av vatten- och avloppsförnyelsen på Väster, som innebär att vi byter ut ledningar som är 120-135 år gamla och komplettera med nya dagvattenledningar, säger Jeanette Le Mahieu, verksamhetschef på tekniska kontoret.

Vid återställningen av gatan vi passar på att bygga om korsningarna i området för att höja trafiksäkerheten här.

Arbetena med ny gång- och cykelväg och ledningsarbeten kommer ske löpande efter varandra och till viss del parallellt, och det kommer påverka framkomligheten i området på olika sätt under hela perioden. Vi kommer jobba för att störa så lite som möjligt och tackar för förståelsen.

Här kan du ta del av aktuell information och tidplan för detta arbete på Väster