search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunens hantering av elsparkcyklar för uthyrning

I maj fick två uthyrare av elsparkcyklar polistillstånd att placera ut totalt 450 elsparkcyklar i centrala Jönköping. Det var en ganska stor ökning jämfört med tidigare och många har frågor om vad som är kommunens ansvar och hur vi kan hantera det.

Som helhet jobbar Jönköpings kommun aktivt för att elsparkcyklar i vår stadskärna ska kunna fungera i samklang med andra fordonsslag och gående. Som det fungerar just nu är vi inte helt nöjda och håller på att diskutera hanteringen internt och med bolagen.

Förarens ansvar

I trafiken gäller att föraren av ett fordon alltid är ansvarig för hur fordonet framförs. Detta ansvar kan inte tas över av kommunen eller någon annan. Elsparkcyklar får framföras i max 20 km/h och klassas som cykel och får därmed bara framföras där det är tillåtet att cykla. Föraren har också ansvar för att parkera elsparkcykeln på ett säkert sätt, så den inte hindrar andra människor, trafik, verksamheter eller renhållning.

Viktigt att rapportera felparkerade cyklar

Om du upptäcker att en elsparkcykel hindrar framkomligheten eller är parkerad på ett otillåtet ställe ska du höra av dig till respektive företag:

Kontaktaformulär till Qick Länk till annan webbplats.

Tier, telefon: +46 40 668 81 27

Kommunens ansvar och hantering

Elsparkcyklar är en företeelse som har exploderat och finns i Sveriges tre storstäder och nu också i ett antal större städer i landet av Jönköpings storlek som t ex Linköping. Elsparkcyklar är ett godkänt fordons som kommuner inte kan förbjuda eller tekniskt reglera. Det är främst Transportstyrelsen och andra statliga myndigheter som styr vad som gäller för elsparkcyklar vad gäller regelverk, teknisk prestanda, möjlig hastighet etc.

Alla kommuner som har hyrsystem med elsparkcyklar etablerade hos sig jobbar intensivt med frågan hur man ska klara att styra upp så att detta fordonsslag fungerar i stadskärnan i relation till andra fordonsslag och gående samt så att parkering av elsparkcyklar inte blir ett stort bekymmer för framkomligheten. Jönköpings kommun är mycket aktiv i detta avseende och vi har vad vi vet som enda kommun i Sverige satt upp ett tak på antal elsparkcyklar som maximalt får finnas i hyrcykelsystemet. Detta tak är satt till maximalt antal på 450 st. I till exempel Linköping finns enligt uppgift ca 1000 elsparkcyklar etablerade.

Krav i polistillståndet

För de två bolag som har fått beviljat polistillstånd till etablering har Jönköpings kommun ställt ett antal krav som måste följas. De kraven är:

  • Bolaget säkerställer att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar trafikfarligt, där de inkräktar på någon annans tillstånd, i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar eller hindrande för andra trafikanter. Särskild betoning på framkomligheten för personer med en funktionsnedsättning.
  • Bolaget ska säkerställa att elsparkcyklar inte utgör ett hinder vid kommunens dagliga barmarksrenhållning eller snöröjning. Skötsel av gatuytorna inom området för uthyrning av elsparkcyklar ska kunna utföras hindersfritt.
  • Bolaget garanterar att skyndsamt efter det att bolaget fått kännedom om elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande, flytta dessa till lämplig uppställningsplats.
  • Bolaget garanterar att defekta eller av något skäl obrukbara elsparkcyklar skyndsamt ska tas bort från att bolaget får kännedom om detta. Bolaget ska minst en gång per vecka genomföra en funktionskontroll av samtliga elsparkcyklar.
  • God ordning ska råda på platsen även under på- och avetablering.
  • Bolagets fordon skall vara utrustade med så kallat dubbelställ för att minimera risken att fordonet faller omkull och blockerar andra trafikanters framkomlighet och där med begränsar stadens tillgänglighet.

Om bolaget bryter mot villkoren har kommunen möjlighet att begära indraget tillstånd hos polisen.

Avsiktsförklaring

Jönköpings kommun har dessutom ingått avsiktsförklaring med de två aktörerna Qick och Tier. Dessa båda aktörer har utfäst sig att följa denna avsiktsförklaring och de åtaganden som finns där. Åtagandena berör bland annat hur bolagen ska informera kunderna om hur elsparkcyklarna får framföras, att kommunens drift och underhåll fortsatt ska fungera och att bolaget inom två timmar från att de fått kännedom om att elsparkcyklar parkerats trafikfarligt eller hindrande ska omplacera dem till lämplig uppställningsplats.

Publicerad: