Kommunen undersöker riskområden - vill uppnå giftfri miljö!

etikett

I Sverige finns ett stort antal områden som är misstänkt förorenade och kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sådana områden finns också i Jönköpings kommun.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och gamla bensinstationer, som kan ha orsakat giftiga ämnen i mark och vatten.

Enligt Länsstyrelsens kartläggning finns det över 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. I Jönköpings kommun har de identifierat ca. 1200 objekt som skulle kunna vara förorenade. Av dessa har ca. 130 helt eller delvis redan åtgärdats, säger Andreas Bengtsson, miljöingenjör på Jönköpings kommun.

Ett långsiktigt arbete för en giftfri miljö

Det är inget unikt för vår kommun utan så här ser det ut runt om i landet. För några år sedan tog vi fram, utifrån Länsstyrelsens databas, ett mer detaljerat underlag utifrån riskklass, områdets lokalisering och olika skyddsvärden, fortsätter Andreas Bengtsson.

Kartläggningen är en prioriteringsgrund i arbetet som på längre sikt ska leda till en giftfri miljö. Sannabadet och ytan vid volleybollplanerna på Vätterstranden är de senaste områdena i Jönköpings kommun som undersökts. I dessa områden har det tidigare legat en oljedepå och ett gjuteri. Resultatet visar att halterna av PAH och bly ligger över riktvärdet.

Proverna visar något höga halter av PAH och bly men de uppmätta halterna bedöms inte ge några akuta effekter, det vill säga inget förgiftningstillstånd. Det är alltså inte farligt att bada eller vistas i områdena och det medför inga exponerings- och hälsoeffekter på kort sikt. Däremot ska man undvika att få i sig jorden/sanden. En enkel försiktighetsåtgärd är att tvätta händerna innan måltid. Riskbedömningen har vi gjort i samråd med arbets- och miljömedicin på universitetssjukhuset i Linköping, säger Anderas Bengtsson.

Nu när vi fått provresultaten för dessa två områden har vi något att förhålla oss till. Vi kommer utifrån en riskbedömning ta ställning till om åtgärder behöver utföras för att skydda människor och miljö på lång sikt. Vi fortsätter arbetet område för område för att uppnå en giftfri miljö, avslutar Andreas Bengtsson.