etikett

Kommunen vill få bort föroreningar på Vätterstranden – söker miljonbidrag

etikett

Föroreningarna som upptäckts på Vätterstranden och vid Oset i Jönköping behöver utredas vidare enligt Miljö- och hälsoskyddskontoret. Jönköpings kommun söker därför totalt en miljon kronor från Naturvårdsverket för att utföra en huvudstudie vid respektive plats.

– Vi är måna om att få bort föroreningarna eftersom de på längre sikt kan innebära problem för människa och natur. Kommunen fortsätter arbetet område för område för att uppnå en giftfri miljö, säger Andreas Bengtsson, miljöingenjör på Tekniska kontoret.

Skyltar på platsen

I Sverige finns ett stort antal områden som är misstänkt förorenade och kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sådana områden finns också i Jönköpings kommun. Oset och ytan vid volleybollplanerna på Vätterstranden är de senaste områdena som undersökts och under sommaren informerades badgäster via kommunens hemsida, lokalmedia och skyltar på plats om föroreningarna.

– Samma uppmaning som tidigare gäller – tvätta händer innan måltid och ha uppsikt på barnen så att de inte äter jord, säger Andreas Bengtsson.

Det är framför allt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri samt gamla bensinstationer, som kan ha orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. Så är även fallet vid Vätterstranden och Oset. När det gäller sanden vid volleybollplanerna på Vätterstranden har inga föroreningar hittats. I sandstranden på Vätterstranden har förorening över riktvärden endast påträffats i begränsad omfattning. I sandstranden på Oset har inte föroreningar över riktvärden påträffats. Det är framförallt i gräsytorna som föroreningen finns.

Svar kring årsskiftet

– Nämnden bedömer att fler undersökningar behöver utföras för att fastställa eventuella åtgärdsbehov. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter arbetet med att få bort gifter i vår närmiljö, säger Mats Weidman, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunens ansökan gäller 500 000 kronor per område för att huvudstudien ska kunna genomföras. Svar på ansökan förväntas komma kring årsskiftet 2022/2023.