Kommunfullmäktiges beslut: nytt badhus på Rosenlund

Den 2 september 2021 beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag om ett nytt badhusbygge på Rosenlund. Beslutet innebär att en ny sim- och badanläggning byggs intill befintliga Rosenlundsbadet.

Här hittar du fakta och svar på vanliga frågor om nya Rosenlundsbadet.

Fakta om förslaget

I nya sim- och badanläggning ingår följande:

 • 50-metersbassäng med bredd för 10 banor (8 banor idag).
 • En motionsbassäng med måtten 25 x 25 m tillkommer. Motionsbas­sängen är i första hand avsedd för motionssim, vattengympa och simundervisning.
 • Hoppbassängen byggs ut och får hopptorn på två motsatta sidor. Det innebär att hoppanläggningen kan användas av föreningsverksamhet och allmänhet samtidigt.
 • Antalet simundervisningsbassänger (15 x 15 m) utökas från en till tre. En bassäng utrustas för rehabilitering/habilitering.
 • Familjebad där målgruppen främst utgör familjer med barn upp till 8 år.
 • Gym på cirka 500 kvadratmeter vilket utrustas med maskiner och fria vik­ter samt lokaler för gruppass.
 • Två möteslokaler. En för större möten med 50 platser och en för mindre möten med 10 platser.
 • Föreningslokaler i anslutning till hopp- och 50-metersbassäng.
 • Café och serveringsytor för besökande till anläggningen.
 • Omklädningsrummen ska rymma totalt drygt 1 000 skåp/platser.

Kostnaden för att bygga en ny sim- och badanläggning enligt förslaget beräknas bli ca 884 miljoner kronor.

Varför blir det nya badhuset dyrare?

Omvärlden har förändrats mycket sedan beslutet i kommunfullmäktige hösten 2020. På grund av de nya ekonomiska omständigheterna med inflation och kostnadsökningar i samhället har Jönköpings kommun behövt göra en ny kostnadskalkyl för nya Rosenlundsbadet. Kalkylen visar att det nya badhuset riskerar att bli 250 miljoner dyrare.

Vad händer nu när badhuset blivit dyrare?

Ärendet kommer tas tillbaka till kommunfullmäktige och en politisk diskussion om hur projektet ska hanteras utifrån de nya kostnadsberäkningarna kommer att föras. Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden får också i uppdrag att se över om det går att justerar delar av badhusprojektet för att minska kostnaderna. Förhoppningen är att ärendet om nya Rosenlundsbadet kan tas upp i kommunfullmäktige i april 2023. Då skulle en byggstart kunna ske 2025 och badhuset stå klart 2028.

Varför är byggnationen försenad?

På grund av överklagandet av arkitektupphandlingen har byggnationen av Rosenlundsbadet försenast.

Bakgrund till beslutet om ett nytt Rosenlundsbad

Kommunfullmäktige beslutade 2 september 2021 i enlighet med kommunstyrelsens förslag att kommunen ska bygga en ny sim- och badanläggning på Rosenlund intill nuvarande Rosenlundsbadet.

Kommunen har tagit hjälp av flera konsulter som tittat på olika alternativ utifrån de förutsättningar och behov som finns. Huvudalternativen som togs fram är renovering av befintlig anläggning alternativt en nybyggnation av ett nytt badhus intill det befintliga.

Uppdraget om att ta fram ett underlag som belyser konsekvenserna för ombyggnad respektive nybyggnad av Rosenlundsbadet fattades av kommunfullmäktige i oktober 2019. Till grund för de olika alternativ som utarbetats ligger ett förslag till lokalprogram som tagits fram av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har i förslaget till lokalprogram prioriterat olika funktioner i ett framtida badhus utifrån en behovsbedömning som sträcker sig 20-30 år framåt i tiden.

Programmet medför bland annat att det mer upplevelsebaserade äventyrsbadet avvecklas. Ett familjebad föreslås dock finnas i badanläggningen. Funktioner som prioriteras i det nya badet är i första hand anläggningar som används för föreningsliv, simundervisning, motion och friskvård. Att säkerställa en framtida god arbetsmiljö för badhusets personal framhålls också som viktigt.

I utredningsarbetet har det varit viktigt att visa på alternativ som minskar den totala investeringsutgiften samt påverkan på befintlig badverksamhet under byggtiden.

Varför behövs ett nytt Rosenlundsbad?

Rosenlundsbadet byggdes ursprungligen under 60-talet. Sedan byggdes det om till kombinerat inomhusbad och sommarbad med ett nytt äventyrsbad mellan 1989 och 1991. Stora delar av anläggningen är från 60-talet såsom 50-metersbassängen, hoppbassängen och utomhusbassängerna.

Kommunen har genomfört tekniska undersökningar för att få en bild av anläggningens skick. Undersökningarna har skett i två steg av två olika konsultbolag. Trots att badet underhållits väl visar slutsatserna från undersökningarna på tekniska problem som kräver omfattande och dyra åtgärder. Bland annat finns det problem med yttertakets hållbarhet, fukt, armeringskorrosion, tätskikten, ventilationsanläggningen, vattenreningssystemet, tillgänglighet, med mera.

Med en växande befolkning och en badanläggning som snart har tjänat ut sin tekniska förutsättningar beslutade politikerna att kommunen skulle utreda de framtida behoven och ta fram förslag på dels en renovering- och utbyggnad av befintligt badhus, dels en nybyggnation.

Vad framkom i medborgardialogen? Vilka svarade i den?

2017 genomfördes en medborgardialog för att se vad invånarna i Jönköpings kommun ser som viktiga delar i ett badhus. Medborgardialogen visade att det allra viktigaste i ett nytt badhus är en simbassäng, som fungerar både för motion, träning och tävling. Man tyckte också att det är viktigt med fler undervisningsbassänger för att kunna säkerhetsställa att barn får vattenvana och simundervisning i tidig ålder. Men också för att på ett flexibelt sätt kunna möta de vitt skilda behov som finns bland kommunens innevånare.

1202 personer besvarade enkäten i medborgardialogen. Den fanns på plats på Rosenlundsbadet och via webbformulär på kommunens och Rosenlundsbadets hemsida och Facebook. 64 % av de om svarade var i åldrarna 20–50 år. Av alla som svarade var 58 % kvinnor, 40 % män och 2 % annat.

I medborgardialogen fanns två av totalt nio fokusgrupper med personer som sällan eller aldrig besöker badet: personer med funktionsnedsättning och småbarnsföräldrar.

Personer med funktionsnedsättning önskade bland annat en bassäng med reglerbar temperatur och vattendjup. Ökad tillgänglighet och fler funktioner i alla våra bassänger och lokaler.

Föräldrar med små barn önskade bassäng där temperaturen, djup och aktiviteter är passar små barn och omklädningsmöjligheter för hela familjen tillsammans.

För att få så många svar som möjligt fanns det digitala och tryckta annonser i Jönköpingsposten, Jönköping.nu samt digital marknadsföring på Facebook. För att få fler barn och ungdomar att tycka till var personal på kultur- och fritidsförvaltningen ute och pratade med folk på Vattenfestivalen H20, Stadsbiblioteket samt på två skolor; Österängsskolan och Talavidsskolan.

De som besvarade enkäten hade möjlighet att välja ut fem av 13 alternativ samt ett eget förslag, för vad som är viktigt vid ett besök på Rosenlundsbadet.

Här hittar du hela medborgardialogen om nytt badhus

Vad har varit viktigast när förslaget tagits fram?

Viktigast har varit att det nya badet har kapacitet och storlek som räcker till när Jönköpings kommun får fler invånare. Det är den beräknade utökningen för de kommande trettio åren som man utgår från. Redan idag är det brist på bokningsbara tider i kommunens bassänger för skola, simundervisning och föreningar. Även möjligheten för allmänheten att motionssimma eller ge yngre barn vattenvana räcker inte till. Att förbättra dessa möjligheter, öka kapaciteten och samtidigt få en rimlig kostnad för att bygga och driva den nya anläggningen var det som var viktigast när förslaget togs fram.

1991 invigdes ett tillbyggt Rosenlundsbad – med 112 000 invånare i kommunen.
Förväntat antal invånare i Jönköpings kommun 2030 – ca 157 000 invånare.
Förväntat antal invånare 2050 – ca 182 000 invånare.

Hur länge förväntas nya badhuset hålla?

Det nya sim- och badanläggningen bedöms kunna hålla i 30–50 år. Det beror bland annat på hur man underhåller och sköter olika delar. Inom en tjugoårsperiod finns det sannolikt behov av utbyte av till exempel ventilationsaggregat och ventilationsrör. Om 30 år finns det sannolikt behov av att utöka bad- och simanläggningar i kommunen eftersom Jönköpings kommun kommer ha betydligt fler invånare då än idag.

Vad ska det planerade badhuset innehålla?

När allt står klart finns det fler och större bassänger, ett familjebad anpassat till yngre barn, en hoppbassäng och gym.

 • Ett familjebad med bassänger och lekredskap för barn 0–8 år.
 • En 50-metersbassäng med tio banor och läktare för publik.
 • En 25-metersbassäng med tio banor.
 • En hoppbassäng med möjlighet att hoppa från två sidor. Höjderna 1, 3, 5, 7,5 och 10 meter på ena sidan och lägre hopptorn på 1 och 3 meters höjd på andra sidan.
 • Tre undervisningsbassänger, varav en med höj- och sänkbar botten. Bassängerna har olika vattendjup och temperatur för möta olika behov
 • Flera bubbelpooler samt bastu för dam och herr.
 • Träningslokaler och gym.
 • Drygt 1 000 omklädningsskåp samt omklädningsrum för skola och föreningsliv.
 • Servering

Vad är skillnaden mellan Rosenlundsbadet idag och det planerade badhuset?

Hoppbassängen finns kvar något större än idag, med fler hoppavsatser på två sidor för att allmänhet, skola och förening ska kunna använda bassängen samtidigt. Det blir bättre tillträde för allmänheten jämfört med idag då hoppbassängen endast är öppen för allmänheten tävlingsfria helger. Med måtten 25x25 meter kan den också användas till annat än bara hopp. Hoppbassängen får också möjlighet till att vid behov ha mindre läktare för publik.

Simbassänger. Istället för en 50-metersbassäng blir det en 50- och en 25-metersbassäng. Detta gör det möjligt med motionssimning, skola, träning och tävling samtidigt. 25-metersbassängen kan också användas för vattengympa och till helg- och lovaktiviteter för barn och ungdomar (som hinderbana, prova på vattenaktiviteter, vattengym).

Familjebad istället för äventyrsbad. Här kan vuxna tillsammans med barn upp till ca 8 år bada. Här kan de yngre badarna få vattenvana i en lekfull miljö som är anpassat genom lekredskap, vattendjup och temperatur. I dagsläget finns ingen plats för den här typen av bad med yngre barn, då äventyret delas med betydligt äldre barn och ungdomar.

Undervisningsbassänger. I det nya badet blir det fler bassänger jämfört med idag. Nu finns det en undervisningsbassäng i det nya tre bassänger, varav en med flexibelt vattendjup och justerbar temperatur. Detta gör det möjligt för fler undervisningstider och att möta förväntad ökad befolkning och efterfrågan på simundervisning. Dag- och kvällstid kan simskolorna utökas och bassängerna kan öppna upp för allmänhetens bad.

En av de tre undervisningsbassängerna blir en Flexibassäng. Bassängen har ett flexibelt vattendjup kan användas till vattengympa, rehab, simundervisning för icke simkunniga barn i olika åldrar och annan form av träning/undervisning.

Familjebadet, vad ingår i det nuvarande förslaget?

Familjebadet blir drygt 400 kvadratmeter stort och innehåller bassänger med ett vattendjup på 0–0,9 meter med högre vattentemperatur på 30–35 grader (vanliga bassänger håller oftast 27 grader).

I det planerade familjebadet blir det lekutrustning av olika slag som ännu inte är fastslagna i detalj för barn 0–8 år, samt en större bubbelpool. Det kommer också finnas plats att sitta och fika i anslutning.

Vad finns det planerat i det nya badhuset som ska locka äldre barn och ungdomar?

Det planeras flera aktiviteter som ska locka även äldre barn och unga till badhuset. Fler tider i hoppbassängen, flexibla bassänger med lösa attraktioner och leksaker, bubbelpool, och annat som lockar till utmaningar och lek.

Om jag har flera fysiska funktionshinder – kan jag bada i det nya badhuset?

I det nya badet planeras det för tre undervisningsbassänger med olika vattentemperatur och vattendjup för att möta alla olika behov som finns. En av dessa bassänger kommer förses med höj- och sänkbar botten, högre vattentemperatur och även en egen entré och omklädning för de som önskar. En av bassängerna kommer också vara fullt utrustad med vad som behövs för att alla ska komma i och ur bassängen.

Vilket ansvar har kommunen när det gäller sim- och badverksamhet, simundervisning och simkunnighet?

Det finns idag inget krav i lagen att kommunerna ska ha badhus för sina invånare. Däremot är simundervisning inskrivet i läroplanen för svenska skolor och ska genomföras på schemalagd tid i skolorna. Sådant som som gym, spa, äventyrsbad och hälsocenter är alla bra komplement till badhus, men inte nödvändiga när det gäller att erbjuda en byggnad för simning och bad.

Ur skolans läroplan: ”Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma är viktigt för att kunna utnyttja hav och sjö samt för att förhindra olyckor. När eleverna går ut årskurs 6 ska de kunna simma minst 200 meter och hantera nödsituationer vid vatten. Undervisningen börjar redan i årskurs 1–3. Eleverna ska då utveckla sin vattenvana genom att leka i vatten och göra övningar. De ska träna på att balansera och flyta, samt att simma i mag- och ryggläge. I årskurserna 4–6 ligger betoningen mer på att utveckla simförmågan. Inom årskursintervallerna kan skolan välja när undervisningen ska ske.”

Jönköpings kommun bedriver simskola för årskurs 2 på skoltid och då bedöms man vara simkunnig om man kan simma 25 m.

Både kommunen och andra aktörer bedriver simskola som erbjuds på fritiden utanför skoltid.

Varför finns inte något äventyrsbad med i förslaget?

Av ekonomiska skäl har äventyrsbad inte prioriterats. Istället har det varit viktigast med ett mer anpassat bad för familjer med yngre barn 0–8 år samt bättre möjligheter för motionssim, simundervisning och föreningsliv. Det blir flera nya bassänger som kan användas för helg- och lovaktiviteter för barn och ungdomar (såsom hinderbana, prova på vattenaktiviteter, vattengym m.m.).

Varför finns inte någon relaxavdelning med i förslaget?

Motivet till att relaxavdelningen inte tas med i förslaget är att det finns gott om spa-liknande verksamheter för avkoppling och rekreation som drivs av andra än kommunen.

I badhuset kommer det däremot att finnas flera bubbelpooler enligt nuvarande förslag.

Hur mycket skulle en relaxavdelning kosta?

Kostnaden för att investera i en relaxavdelning bedöms uppgå till cirka 46 miljoner kronor, i enlighet med det underlag som tagits fram. Investeringen kräver därefter ytterligare kostnader för kommunen på cirka 3,5 miljoner kronor per år. Intäkterna på relaxavdelningen uppgår idag till cirka 3 miljoner kronor per år.

Hur mycket extra skulle ett äventyrsbad kosta?

Det nuvarande äventyrsbadet har en vattenyta på cirka 1 300 kvadratmeter. Om denna yta ska nyproduceras i ett nytt badhus, tillsammans med andra nödvändiga ytor som till exempel extra omklädningsrum, bedöms detta ge en tillkommande investeringsutgift på cirka 200 miljoner kronor.

Därtill kommer en årlig kostnad för ett äventyrsbad på cirka 13 miljoner kronor per år. I den kostnaden ingår avskrivning och ränta kopplat till ursprunglig investering samt drift och underhåll av fastigheten. Det blir också andra ytterligare kostnader för bassängbevakning, städning och inventarier. Nivån på intäkterna i den nuvarande äventyrsentré (inkl utebad, hopp och 50 m) är cirka 5,3 miljoner kronor per år idag.

Har man utrett eventuellt samarbete med privata aktörer som kan driva relax, gym och äventyrsbad?

Nej, något sådant uppdrag har inte tagits fram vid politiska beslut även om alternativa driftsformer varit uppe för diskussion på politisk nivå.

Varför blir kostnaden så hög även utan äventyrsbad och relax?

Att bygga en ny sim- och badanläggning enligt förslaget beräknas kosta ca 884 miljoner kronor med utgångspunkt från de priser som man ser kommer att gälla när det är dags att för upphandling av projektering, byggnation m.m. under perioden 2022–2025.

Förslaget till nybyggnation av en ny sim- och badanläggning är runt 17 000 kvadratmeter stort med ca 3 500 kvadratmeter bassängyta. Det är större än många av de liknande anläggningar som byggts på senare tid.

Beräknad kostnad för såväl nybyggnation som ombyggnation har jämförts med andra större badhusprojekt i olika kommuner. Jämförelsen visar att den genomsnittliga entreprenadkostnaden i tio referensprojekt i 2020 års prisnivåer är 34 300 kr/kvm. För nya Rosenlundsbadet uppskattas den till 34 800 kr/kvm. Kostnaden är därmed i nivå med andra byggnationer av badhus om man tar hänsyn till storlek på byggnation samt när i tiden (2022–2025) byggnation sker.

Hur kommer drift- och underhållskostnaderna vara jämfört med nuvarande badhus?

Kostnaden för drift och underhåll för det nybyggda badet bedöms vara lägre än motsvarande kostnad för ett renoverat och tillbyggt bad. Detta beror på att nybyggnationen ger mindre lokalyta jämfört med alternativet att bygga om. Mindre yta innebär lägre kostnader för städning, uppvärmning, reparationer och underhåll.

Hur mycket intäkter ger Rosenlundsbadet idag och hur är de fördelade?

Eftersom badets olika delar inte går att avgränsa så ingår utebad, hoppbassäng och 50-metersbassängen i äventyrsentrén. Exempel: Vuxenentré motionssim - 70 kr. Vuxenentré äventyrsbad (inklusive motionssim, utebassäng, hopptorn) - 85 kr.

Därför kan statistiken och intäkterna inte visas var för sig för samtliga verksamheter eller bassänger. Den totala intäkten från motionssim, äventyrsbad, hoppbassäng och utebassäng var 8,5 miljoner kronor år 2019, varav äventyrsentré (inkl. utebad, hoppbassäng och 50- metersbassängen) stod för 5,3 miljoner kronor. År 2019 hade motionssim 36 500 besök och äventyrsbadet (inkl. utebad, hopp och 50 m) 120 000 besök.

(Siffror från 2019 på grund av coronapandemin under 2020 då öppettiderna inte var som vanligt.)

Intäkter 2019

Intäkt

Belopp

Badavgifter, alla bassänger

8 700 000 kr

Skola

2 300 000 kr

Gym, relax, massage

3 600 000 kr

Övrigt (parkering, försäljning, uthyrning)

3 600 000 kr

Totalt

18 200 000 kr

Vilka intäkter räknar man med i framtiden?

I dagsläget är de totala intäkterna på Rosenlundsbadet till cirka 18 miljoner kronor per år. I det nya badhuset bedömer kommunen att intäkterna blir totalt cirka 21 miljoner kronor i dagens prisnivå.

Kommer det nya badhuset ge fler simskoleplatser till barn?

Fler och större bassänger innebär bättre förutsättningar att kunna erbjuda mer simundervisning, både för simundervisningen i skolan och simskolan på fritiden.

Varför planeras en stor hoppbassäng och läktare vid stora simbassängen?

Hoppbassängen är en viktig attraktion, framförallt för äldre barn och ungdomar. Den är dessutom helt nödvändig för föreningslivets simhoppare men även för Sandagymnasiet som har LIU (Lokal idrottsutbildning) och NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) för simhopp.

Hoppbassängen är i förslaget lite större än dagens. Med storleken 25x25 m kommer den också att kunna användas för andra idrotter som undervattensrugby, vattenpolo, m.m.

Det största skälet till att bassängytan ökas från dagens mått är att den då kan användas mer eftersom det går att hoppa från två sidor i en 25x25-metersbassäng. Höjderna på avsatserna är 1, 3, 5, 7,5 och 10 meter på ena sidan och endast lägre hopptorn på 1 och 3 meters höjd på andra sidan.

Dagens hoppbassäng är ofta bokad av föreningar, vilket gör att andra badande inte har tillgång till hoppbassängen på populära tider. Genom att det går att hoppa från två sidor får fler bättre tillgång till bassängen.

Hoppbassängen ska också ha möjlighet att vid behov ha en mindre läktare för publik med plats för ca 100 personer.

Dagens 50-metersbassäng har ca 750 sittplatser som används dagligen av skolor, väntande föräldrar, föreningar m.m. Läktarna ska kunna användas vid större nationella tävlingar och evenemang men också av skolklasser som fikar m.m. I det nya badet blir det ca 1 000 fasta läktarplatser och resterande läktare kommer att byggas upp tillfälligt vid större tävlingar.

Kommer sim- och hoppbassängen att uppfylla alla krav för internationella tävlingar?

Nej, arenan som helhet bedöms inte kunna fungera för större internationella tävlingar då den inte får den publikkapacitet och andra utrymmen som krävs vid sådana evenemang. Däremot ska den fungera bra för nationella tävlingar.

Satsningen innebär bättre möjligheter för föreningar, på vilket sätt?

Ett nytt badhus är en bred satsning som ska nå många i samhället. De flesta barn i kommunens skolor är regelbundet på badet, många deltar i simkurser (babysim, lära sig simma i olika steg, vuxencrawl mm), badet är en viktig träningsanläggning med vattengympa, träningslokaler och bassänger för motionssim.

JSS, Jönköpings simsällskap, är den största föreningen som hyr in sig på Rosenlundsbadet idag. Men även föreningar som Jönköpings Dykarklubb, Trifit IF och IKHP har regelbundna bokningar och i ett nytt badhus finns plats för fler. Många triatleter, swim run-utövare och andra motionsidrottare tränar regelbundet i badet som privatpersoner.

Hur är det möjligt att Jönköpings kommun räknar med att besökarantalet ska öka så mycket?

2019 hade Rosenlundsbadet 425 000 besök och har som mest haft 512 000 besök (år 2000). Badets besökarantal har stadigt minskat sedan början av 2000-talet och framförallt har man tappat familje- och ungdomsbesök. När badet byggdes fanns inte så många stora badanläggningar men genom åren utbudet ökat när har bad efter bad byggts runt omkring i landet.

Kommunen bedömer att antalet besök i ett nytt badhus kommer ligga runt 500 000. Bedömningen bygger på att det nya badet blir betydligt större än det befintliga med fler undervisningsbassänger och ytterligare en 25-metersbassäng. Detta gör det möjligt med motionssimning, skola, familjebad, träning och tävling samtidigt.

25-metersbassängen kan förutom skola och motionsimning användas för vattengympa och helg- och lovaktiviteter för barn och ungdomar (som hinderbana, prova på vattenaktiviteter, vattengym och annat.).

Äventyrsdelen byts ut mot en familjedel som kommer att ha redskap för lek och grundare bassänger för att erbjuda familjer med små barn betydligt bättre förutsättningar än i dagens bad.

Vad kommer nya badhuset betyda för Jönköpings kommun i form av fler turister?

Besöksnäringen har inte varit prioriterad i uppdraget att ta fram förslag till ett nytt badhus.

Genom att bygga en sim- och badanläggning som är attraktiv för större tävlingar och evenemang bedöms det ändå ge positiva effekter för besöksnäringen. Varje större tävling innebär att många aktiva och medföljande föräldrar gästar Jönköpings kommun.

Ställa frågor

Du kan kontakta kommunen på olika sätt om du tycker något behöver förtydligas eller har ytterligare frågor. Frågor om det politiska beslutet eller detaljfrågor om det planerade badhuset är i nuläget svåra att besvara.

E-post: kontaktcenter@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00

Jönköpings kommuns facebooksida Länk till annan webbplats.