Lokal kraft ska höja krisberedskapen i Jönköping

etikett

Så kallad ö-drift är på väg att bli verklighet i Jönköpings kommun. Kommunen har tagit beslut om en avsiktsförklaring att tillsammans med Jönköping Energi säkra lokal kraftförsörjning vid ett eventuellt längre bortfall av el.

– Tillsammans bygger vi ett mer robust samhälle. Det handlar om att kommunen behöver ha tillgång till elförsörjning för samhällsviktig verksamhet även om vi påverkas av yttre omständigheter under längre tid, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Drift under år 2024

Stadskontoret har tillsammans med räddningstjänsten och Jönköping Energi tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring där förmågan till ö-drift ska utvecklas. Det innebär lokal kraftproduktion i syfte att stärka krisberedskapen för samhällets mest kritiska verksamheter, exempelvis hälso- och sjukvård, äldreomsorg och vatten- och avlopp. Beslutet om avsiktsförklaringen togs av kommunstyrelsen 20 september. Målsättningen är att ö-drift ska vara i gång 2024.

– Det här är ett sätt att minska sårbarheten i samhället och skapar bättre uthållighet vid en kris där energiförsörjningen avviker från det normala, säger Göran Melin, biträdande räddningschef i Jönköpings kommun.

Vid en större kris har kommunen redan i dag viss möjlighet att på kort sikt hålla i gång viktig verksamhet med reservkraft som drivs av diesel och bensin. Den kapaciteten är på väg att byggas ut. Tanken med ö-drift är att kunna producera lokal kraft under flera dagar och därmed styra den till samhällsviktig verksamhet.

Vattenkraft och kraftvärme

Den modell för ö-drift som tagits fram av Jönköping Energi baseras på vattenkraft och kraftvärme. Uppskattad elproduktion vid ö-drift bedöms kunna uppgå till cirka 10-15 procent av normal förbrukning i ledningsnäten. El som genereras i ö-drift kan därför inte försörja alla abonnenter i kommunen, utan den el som produceras ska styras till kommunal samhällsviktig verksamhet.

– Jönköping Energi har en ytterst viktig roll att spela när det gäller vår gemensamma krisberedskap och välkomnar beslutet om den fortsatta satsningen i Jönköpings kommun, säger Fridolf Eskilsson, vd på Jönköping Energi.