search
Sök
menu
Meny

Nu bygger vi en våtmark i Bankeryd

Grävskopor som gräver i sanden och skog i bakgrunden.

Arbetet med att bygga en våtmark i anslutning till avloppsrenings­verket i Bankeryd är nu igång.

Bankeryds avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Bankeryd och Trånghalla. Våtmarks­anläggningen ska ytterligare förbättra reningen av vattnet som rinner ut i Lillån.

Arbetet med att röja träd har pågått från mars 2019 och grävarbetet kommer att pågå från april fram till sommaren. Därefter ska vi installera pumputrustningen och fylla upp dammarna sakta för att få igång de naturliga processerna.

Under tiden arbetet pågår kan det förekomma visst buller och ytterligare trafik i området.

Vad gör en våtmarksanläggning och hur ska den fungera?

Våtmarksanläggningen ska bestå av våtmarksdammar och ett infiltrationsområde, se bild nedan.

Genom de första två dammarna (1 och 2) ska en stor del av vattnets innehåll av ammoniumkväve omvandlas till luftkväve genom naturliga processer. Detta gör att mycket av det övergödande kvävet renas bort från vattnet och inte längre ska påverka Lillån negativt.

I infiltrationsområdet (3) kommer jordens och trädens rotsystem att nyttjas för att på naturlig väg ytterligare öka reningen av vattnet. Även i denna process renas vattnet från kväve men även från övergödande fosfor. Det vattnet som inte kan infiltreras ska ledas till en besöksvåtmark (4) som ska gynna biologisk mångfald. Vid höga flöden kommer vattnet att avledas till dagvattendiket.

Avloppsreningsverk.

Publicerad: 2019-05-21 09.23