search
Sök
menu
Meny
Sök

Nu förbättras gång- och cykelvägen mellan Bankeryd och Jönköping

Avstängning av gång- och cykelväg.

Denna veckan startar ombyggnaden av gång- och cykelvägen mellan Bankeryd och Jönköping. Arbetet kommer påverka gång- och cykeltrafik som leds om. Aven bil- och busstrafik kan periodvis få begränsad framkomlighet.

Vad ska göras?

Gång- och cykelvägen breddas och förbättras och sju cykelpassager byggs om till cykelöverfarter . Sträckan kommer även få ny belysning.

I samband med detta projekt bygger vi en ny pendelparkering vid Fjällhyddevägen, som ger parkeringsmöjlighet för fem bilar och sex cyklar.

Arbetet görs i olika etapper, först påbörjas arbeten vid:

Torpledsrondellen – Ombyggnad av cykelpassage.

”Etapp 1”- Breddning av gång- och cykelvägen (se karta nedan)

Pendelparkering – Markarbeten

Tidplan

Arbetet startar 21 juni 2021 och beräknas vara klart november 2021.

Påverkan

Under byggtiden kommer gång- och cykeltrafiken ledas om etappvis i samband med ombyggnationen. Även bil- och busstrafiken kommer att påverkas av arbetet med omledning och begränsad framkomlighet.

Varför görs arbetet?

Vi håller succesivt på att förbättra våra huvudcykelstråk i Jönköping för att göra det trafiksäkrare och enklare att ta sig fram med cykel.

Befintlig gång- och cykelväg uppfyller idag inte den bredd vi vill ha på ett huvudcykelstråk. Efter ombyggnation blir det en 4,5 m bred separerad gång- och cykelväg, korsningarna utmed sträckan hastighetsäkras och byggs om till cykelöverfarter.

Den nya pendelparkeringen skapar möjligheten att ställa bilen eller cykeln vid Fjällhyddevägen för fortsatt resa med antingen buss, cykel eller genom samåkning. På så vis kan vi tillsammans minska den köbildning som uppstår på vissa platser i staden.

Tack för visad hänsyn och förståelse!

pdf: Karta över sträckan som ska förbättras Pdf, 519.6 kB. (Pdf, 519.6 kB)

Publicerad: